Predstavljanje CD‑a Bruna Krajcara „Istraditional“

01.02.2016.

Predstavljanje novog CD‑a Bruna Krajcara „Istraditional“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 4. velja­če u 18.30 sati, u dvo­ra­ni Hrvatskog druš­tva skla­da­te­lja u Zagrebu. Album će pred­sta­vi­ti: Bruno Krajcar, Pero Gotovac, Denis Razumović i David Ivić.

istraditional

Krajcar, pre­poz­nat­ljiv po kori­šte­nju tako­zva­ne „istar­ske ljes­tvi­ce“ koju je popu­la­ri­zi­rao tako što su nje­go­ve sklad­be izvo­di­li broj­ni, emi­nent­ni glaz­be­ni­ci hrvat­ske i među­na­rod­ne sce­ne istar­sko netem­pe­ri­ra­no pje­va­nje nazi­va hrvat­skim blu­esom, te ga u svo­jem naj­no­vi­jem albu­mu “Istraditional” pre­zen­ti­ra oda­bi­rom deset istar­skih narod­nih pje­sa­ma koje obra­đu­je u raz­li­či­tim stil­skim smje­ro­vi­ma i glaz­be­nim obli­ci­ma. Album “Istraditional” koji u svom pod­nas­lo­vu “Croatian music iden­tity” suge­ri­ra da je stva­ran sa željom da se pre­zen­ti­ra među­na­rod­noj glaz­be­noj sce­ni s istar­skim jedins­tve­nim glaz­be­nim idi­omom koji je uvr­šten na UNESCO-ovu lis­tu nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne baštine

Izvor