Zamoran komad gay arta

05.02.2016.

TV: TOM NA FARMI, reda­te­lja Xaviera Dolana

 Tom

Mladi kanad­ski reda­telj i glu­mac Xavier Dolan (rođen 1989) do sada je uspio reži­ra­ti pet cje­lo­ve­čer­njih igra­nih fil­mo­va, tre­nut­no spre­ma i dva nova, a s tim se kanad­skim “čudom od dje­te­ta” hrvat­ska publi­ka prvi put susre­la pri­je neko­li­ko godi­na, kada su u kini­ma pri­ka­zi­va­ne nje­go­ve “Izmišljene ljubavi”.

Riječ je o fil­mu koji tema­ti­zi­ra lju­bav­ni tro­kut, a sam reda­telj glu­mi jed­nog gay lika (što je i nje­go­va osob­na sek­su­al­na ori­jen­ta­ci­ja), dok je režij­ski sklon eks­tra sti­li­zi­ra­nim kadro­vi­ma, uspo­re­nim pokre­ti­ma i glaz­be­nim bro­je­vi­ma u off‑u. Večeras se na HRT 3 u 22.15 pri­ka­zu­je nje­gov novi­ji film “Tom na far­mi”, u koje­mu tako­đer glu­mi nas­lov­nog lika, koji nakon smr­ti svo­jeg lju­bav­ni­ka odla­zi u nje­go­vo rod­no mjes­to posje­ti­ti oža­loš­će­nu maj­ku. No, tamo nala­zi i pokoj­ni­ko­vog bra­ta, koji nas­lu­ću­je pri­ro­du nji­ho­ve homo­sek­su­al­ne veze i nika­ko ne želi da maj­ka saz­na isti­nu, pri­je­te­ći čak i tje­les­nim nasiljem.

Između “Toma na far­mi” i “Izmišljenih lju­ba­vi” pos­to­je broj­ne slič­nos­ti, iako je u novom fil­mu žan­rov­sko strem­lje­nje melo­dra­mi nado­pu­nje­no povre­me­nim tri­ler­skim ugo­đa­ji­ma. Sklonost raskoš­nim vizu­al­nim sti­li­za­ci­ja­ma i glaz­be­nim nume­ra­ma i dalje je pri­sut­na, dok se reda­telj pri­lič­no gubi u razvo­ju odno­sa izme­đu liko­va i nji­ho­vim moti­va­ci­ja­ma, poka­zu­ju­ći da su mu umjet­nič­ke ambi­ci­je nad­v­la­da­le dosege.

Riječ je o pri­lič­no zamor­nom koma­du gay tema­ti­ke koji teži artu, kak­vih smo se, naža­lost, nagle­da­li pro­tek­lih godi­na. Kada uspo­re­di­mo Dolanove rado­ve s pre­div­nim recent­nim fil­mom Todda Haynesa (Carol), vidi­mo da nije sve u feno­me­nu čuda od dje­te­ta, nešto je i u život­nom iskustvu.

 

Elvis Lenić