Bruno Krajcar predstavlja novi album i videospot

30.03.2016.

Porinom nagra­đe­ni album „Istraditional“ sves­tra­nog i višes­tru­ko nagra­đi­va­nog istar­skog glaz­be­ni­ka Bruna Krajcara bit će pred­stav­ljen u Središnjoj knjiž­ni­ci u čet­vr­tak, 31. ožuj­ka 2016. u 12 sati. Tom će pri­go­dom biti i pre­mi­jer­no pred­stav­ljen Krajcarov novi glaz­be­ni vide­os­pot „Široko more Jadransko“.

content_Bruno Krajcar_Istraditional_CD

Bruno Krajcar aka­dem­ski je glaz­be­nik, skla­da­telj i kan­ta­utor. Redovni je član Hrvatskog druš­tva skla­da­te­lja, Hrvatskog druš­tva glaz­be­nih umjet­ni­ka, Hrvatskog novi­nar­skog druš­tva te pred­sjed­nik Hrvatske glaz­be­ne uni­je Istarske župa­ni­je. Predsjednik je udru­ge za oču­va­nje zavi­čaj­ne tra­di­cij­ske kul­tu­re „Histriart“ u sklo­pu koje dje­lu­je kao idej­ni začet­nik ili umjet­nič­ki rav­na­telj smo­tri kao što su „Maša po sta­rin­ski“, „Zarozgajmo na Ćićariji“, Rakljansko kul­tur­no lje­to, Istarske roman­tič­ne veče­ri, dugo­go­diš­nji je član žiri­ja i obo­ra Smotre narod­ne glaz­be i ple­sa Istre. Okuplja i glaz­be­ni sas­tav pod nazi­vom Istraditional pro­ject. Samostalno kao kan­ta­utor Bruno Krajcar do sada je obja­vio osam nosa­ča zvu­ka te sni­mio dva­de­se­tak glaz­be­nih vide­os­po­to­va. Već dva­de­se­tak godi­na radi i kao glaz­be­ni ured­nik, radij­ski vodi­telj i novi­nar Radio Pule, zatim kao pro­du­cent, etno­mu­zi­ko­log, stu­dij­ski glaz­be­nik, mul­ti­ins­tru­men­ta­list… U svo­jem pozi­vu već se dugi niz godi­na bavi pro­uča­va­njem istar­ske narod­ne bašti­ne, ali i nje­nom valo­ri­za­ci­jom putem vlas­ti­tih sklad­bi za što je višes­tru­ko nagrađivan.