Glazbeni poučak – Istrijanski jazz, ča je to?

07.03.2016.

U sklo­pu 10. obljet­ni­ce cik­lu­sa edu­ka­tiv­nih kon­ce­ra­ta Glazbeni poučak ove će sri­je­de, 9. ožuj­ka s počet­kom u 18 sati, u rovinj­skom Multimedijalnom cen­tru nas­tu­pi­ti Tamara Obrovac i Transhistria quar­tet. Tema kon­cer­ta je „Istrijanski jazz, ča je to?“ a ulaz je slobodan.

glazbeni poučak

Program „Glazbenog pouč­ka“ sva­ke sezo­ne čini niz temat­skih kon­ce­ra­ta koji se odr­ža­va­ju za tra­ja­nja škol­ske godi­ne, sri­je­dom u pos­li­je­pod­nev­nim sati­ma. Cilj mu je mla­di­ma pred­sta­vi­ti oso­bi­tos­ti raz­li­či­tih glaz­be­nih žan­ro­va i pri­bli­ži­ti im suvre­me­nu glaz­be­nu sce­nu. Temelji se na stva­ra­laš­tvu doma­ćih kre­ativ­nih sna­ga, a na kon­cer­ti­ma pred­stav­lja oda­bra­ne glaz­be­ne poj­mo­ve i sti­lo­ve, ins­tru­men­te, izvođače…

Ciklus je nami­je­njen uče­ni­ci­ma redo­vi­tih osnov­nih, sred­njih te glaz­be­nih ško­la ali i široj publi­ci. Koncerti su didak­tič­ko-meto­dič­ki obli­ko­va­ni kao nas­tav­ni sat i ponu­đe­ni ško­la­ma kao dopu­na nas­ta­vi glaz­be­nog odgo­ja (doživ­ljaj glaz­be uži­vo, raz­go­vor s izvo­đa­či­ma i skla­da­te­lji­ma, susret s raz­li­či­tim ins­tru­men­ti­ma, mul­ti­me­di­jal­ni pris­tup). Izlaganja su dvojezična.

POU Grada Rovinja od 2006. godi­ne edu­ka­tiv­ne kon­cer­te ostva­ru­je u surad­nji s Istarskim podod­bo­rom Hrvatskog druš­tva glaz­be­nih umjet­ni­ka. Autorice pro­jek­ta su Nataša Dragun, Tatjana Mesar i Aleksandra Golojka, čla­ni­ce HDGU‑a. Pokrovitelji su Grad Rovinj i TZ Grada Rovinja.

Tamara-Obrovac smanjena

Dobitnica mno­gih Porina i nomi­ni­ra­na za World Music Award, koris­te­ći ele­men­te vlas­ti­te tra­di­ci­je, Tamara Obrovac, dopri­no­si ne samo oču­va­nju istar­ske nema­te­ri­jal­ne kul­tur­ne bašti­ne nego ju svo­jim ose­buj­nim glaz­be­nim izri­ča­jem čini suvre­me­nom, pre­poz­nat­lji­vom i sve pri­sut­ni­jom na svjet­skoj glaz­be­noj sce­ni. Transhistria Quartet čine Uroš Rakovec (gita­ra i man­do­la) Žiga Golob (kon­tra­bas) i  Krunoslav Levačić (bub­nje­vi).