Natječaj Mali projekti za bolje sutra

31.03.2016.

Sredinom ožuj­ka Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva ras­pi­sa­la je 12. po redu natje­čaj „Mali pro­jek­ti za bolje sutra“, a koji se finan­ci­ra iz Fonda gra­do­va i opći­na. Na „Male pro­jek­te“ mogu se pri­ja­vi­ti sve udru­ge , usta­no­ve i mjes­ni odbo­ri sa sje­di­štem u bilo kojem od 17 gra­do­vi­ma ili opći­na koji su učla­nje­ni u Fond, a to su: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin, Motovun, Svetvinčenat, Vrsar, Funtana i Bale. Inače, Fond gra­do­va i opći­na prvi je takav u Republici Hrvatskoj te pred­stav­lja pri­mjer dobre prak­se finan­ci­ra­nja razvo­ja lokal­ne zajed­ni­ce kroz gra­đan­ski akti­vi­zam, volon­ter­stvo, razvoj civil­nog sek­to­ra, ali i zbli­ža­va­nje gra­đa­na kroz nji­ho­vo zajed­nič­ko djelovanje.

 Ukupan fond iz kojeg se natje­čaj ras­pi­su­je izno­si 220.000,00 kn a mak­si­ma­lan iznos poje­di­nač­ne finan­cij­ske pot­po­re koji se može ostva­ri­ti je 15.000,00 kn po pro­jek­tu. Rok za pre­da­ju pro­je­ka­ta je do 11. trav­nja 2016., a upu­te za pri­ja­vi­te­lje kao i cije­lu natje­čaj­nu doku­men­ta­ci­ju može­te pro­na­ći na web stra­ni­ci Zaklade.

Fond_logo