O pčelama i ljudima

18.03.2016.

 TV: VIŠE OD MEDA, reda­te­lja Markusa Imhoofa

Više od meda

Fenomen pomo­ra pče­la, koji već niz godi­na bri­ne znans­tve­ni­ke i širu jav­nost, oči­to je vrlo intri­gan­tan i švi­car­skom reda­te­lju Markusu Imhoofu. Važnost pče­la za čovje­čans­tvo nije toli­ko u nji­ho­vim iznim­no koris­nim pro­izvo­di­ma, koli­ko je bit­na nji­ho­va ulo­ga u opra­ši­va­nju bilj­nih vrsta o čemu izrav­no ovi­si pro­izvod­nja hrane.

Čak je i Einstein jed­nom rekao da će čovje­čans­tvo izu­mri­je­ti za četi­ri godi­ne ako pče­le nes­ta­nu s povr­ši­ne Zemlje. Suočen s ovim iznim­no zna­čaj­nim pro­ble­mom, Imhoof je u doku­men­tar­cu “Više od meda” (HTV 1, danas u 15.15) oda­brao pro­duk­cij­ski zah­tje­van pris­tup koji uklju­ču­je iskus­tva s raz­li­či­tih kon­ti­ne­na­ta. Njegovi pro­ta­go­nis­ti su ame­rič­ki pro­izvo­đač meda, švi­car­ski pče­lar iz Alpa, nje­mač­ki i aus­tral­ski znans­tve­ni­ci i dru­gi lju­di koji se izrav­no bave uzgo­jem ili pro­uča­va­njem pčela.

Budžet kojim je ras­po­la­gao Imhoof dois­ta je impre­si­van, što si hrvat­ski doku­men­ta­rist ne može zamis­li­ti ni u naj­ljep­šim sno­vi­ma, a ta se pro­duk­cij­ska raskoš ite­ka­ko osje­ća u konač­nom pro­izvo­du. Osim što je sni­mao na raz­li­či­tim kon­ti­nen­ti­ma, Imhoofov film obi­lu­je atrak­tiv­nim kadro­vi­ma, naro­či­to unu­traš­njos­ti koš­ni­ca koje su sni­ma­ne mini­ja­tur­nim kame­ra­ma, što je oči­to zah­ti­je­va­lo puno utro­še­nog vre­me­na i truda.

Njegov film prvens­tve­no je obra­zov­nog karak­te­ra, iako sadr­ži i puno više od toga. Imhoof je tako­đer uspio obu­hva­ti­ti danas vrlo aktu­al­nu eko­lo­šku tema­ti­ku, ali nje­gov doku­men­ta­rac ipak je naj­dojm­lji­vi­ji u sek­ven­ca­ma koje uka­zu­ju na gran­di­oz­nost pri­ro­de i našu nemoć pre­ma njoj, una­toč teh­no­lo­škim dose­zi­ma koji­ma se voli­mo diči­ti. “Više od meda” je odli­čan pri­mjer kako spo­ji­ti ozbi­ljan pris­tup s temom koja zani­ma širo­ku publi­ku, što je recept koji sva­ka­ko garan­ti­ra uspjeh ako se dos­ljed­no pro­ve­de do kraja.

 

Elvis Lenić