U raljama malignog sustava

22.03.2016.

DVD: 99 DOMOVA, reda­te­lja Ramina Bahranija

 99 domova

Tijekom ovog deset­lje­ća snim­lje­ni su broj­ni ame­rič­ki fil­mo­vi koji se bave sud­bi­na­ma malih i neza­šti­će­nih lju­di u žrv­nju eko­nom­ske kri­ze, tako da “99 domo­va” (99 Homes, 2014), reda­te­lja Ramina Bahranija, ne otkri­va toplu vodu, ali riječ je o vrlo zanim­lji­voj i odlič­no izve­de­noj drami.

U sre­di­štu je pri­če sud­bi­na Dennisa Nasha (Andrew Garfield), mla­dog čovje­ka koji živi sa sinom i maj­kom te pre­živ­lja­va kao izvo­đač gra­đe­vin­skih rado­va, ali pri­ho­di koje ostva­ru­je nisu mu dovolj­ni da zadr­ži krov nad gla­vom. Nakon što ih bes­kru­pu­loz­ni agent za nekret­ni­ne Rick Carver (sjaj­ni Michael Shannon, koji dois­ta pos­ta­je jedan od naj­bo­ljih ame­rič­kih glu­ma­ca svo­je gene­ra­ci­je) izba­cu­je na uli­cu, Nash se mora sna­la­zi­ti kako zna i umi­je i naj­zad pri­hva­ća Carverovu ponu­du da za nje­ga obav­lja sit­ne gra­đe­vin­ske rado­ve. S obzi­rom da je Nash vrlo sna­la­ž­ljiv, Carver mu daje sve više pos­lo­va i naj­zad mu nudi da za nje­ga delo­ži­ra lju­de koji ne mogu pla­ća­ti kre­di­te, što će ga sta­vi­ti u vrlo ozbilj­nu moral­nu poziciju.

Naravno da Nash nije loš momak nego nesret­nik koji se sple­tom okol­nos­ti našao u toj pozi­ci­ji, ali Bahrani suge­ri­ra da niti pre­pre­de­ni Carver nije toli­ko bez­du­šan i zlo­ban, koli­ko je žrtva malig­nog sus­ta­va u koje­mu svi nas­to­je pre­ži­vje­ti. Taj sus­tav ne dozvo­lja­va lagod­nu pozi­ci­ju neg­dje u sre­di­ni, nego samo podje­lu na one koji nema­ju ništa i one koji ima­ju sve više, a tko želi egzis­ti­ra­ti mora po sva­ku cije­nu upas­ti u sku­pi­nu ovih dru­gih i nemi­lo­srd­no gazi­ti i uda­ra­ti po prvima.

Zato možda i ne čudi toli­ka podr­ška Donaldu Trumpu na ovo­go­diš­njim ame­rič­kim izbo­ri­ma, iako se mno­gi zgra­ža­ju nad tim eks­tre­miz­mom i pri­mi­ti­viz­mom, budu­ći da dola­zi upra­vo iz redo­va naj­o­bes­prav­lje­ni­jih koji­ma pri­pa­da i Nash. Jedino je pita­nje jesu li se dois­ta obra­ti­li na pra­vu adresu?

 

Elvis Lenić