U četvrtak počinje 8. ETNOFILm

25.04.2016.

8. ETNOFILm fes­ti­val odr­žat će se od 28. do 30. trav­nja u rovinj­skom Multimedijalnom cen­tru. Festival je rezul­tat kre­ativ­ne surad­nje Etnografskog muze­ja Istre i Grada Rovinja i sva­ke godi­ne nudi bogat izbor iz među­na­rod­ne etno­graf­ske doku­men­tar­ne pro­duk­ci­je, popra­ćen edu­ka­tiv­nim i glaz­be­nim programom.

etno

Selekcija novog izda­nja fes­ti­va­la ove godi­ne nosi osob­ni pečat dugo­go­diš­njeg čla­na orga­ni­za­cij­skog odbo­ra ETNOFILm‑a, diplo­mi­ra­nog etnologa/antropologa i novo­me­dij­skog umjet­ni­ka Bojana Mucka, koji je samos­tal­no selek­ti­rao služ­be­ni film­ski pro­gram, a koji se sas­to­ji od ukup­no 30 film­skih nas­lo­va veći­nom hrvat­skih autor(ic)a, od kojih će mno­gi u Rovinju doži­vje­ti hrvat­ske pre­mi­je­re. U sklo­pu fes­ti­va­la moći će se pogle­da­ti fil­mo­vi iz 27 drža­va podi­je­lje­ni u dvi­je kate­go­ri­je: fil­mo­vi pro­fe­si­onal­nih etnologa/antropologa i stu­de­na­ta etnologije/antropologije te fil­mo­vi auto­ra koji nisu pro­fe­si­onal­ni etnolozi/antropolozi. Sve pro­jek­ci­je fil­mo­va su besplatne.

Ovogodišnjim među­na­rod­nim žiri­jem ETNOFILma pred­sje­da vizu­al­ni antro­po­log dr. sc. János Tari, uz čla­ni­ce Ivanu Todorović i Željku Petrović Osmak, struč­nja­ki­nje iz podru­čja etnologije/antropologije i fil­ma. Svi su fil­mo­vi u utr­ci za nagra­du 8. ETNOFILma, koju je poseb­no za ETNOFILm dizaj­ni­ra­la Nives Žarković, stu­den­ti­ca tre­će godi­ne Akademije pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti (APURI) Sveučilišta u Rijeci, koja će pobjed­ni­ci­ma u obje kate­go­ri­je uru­či­ti nagra­de na zavr­šet­ku fes­ti­va­la u subo­tu, 30. trav­nja u 21:30 sati na zavr­š­noj fes­ti­val­skoj večeri.

FILMSKI PROGRAM pre­uz­mi­te ovdje.

ETNOFILm 2016_logo

POPRATNI PROGRAM

U čet­vr­tak, 28. 4. odr­žat će se radi­oni­ca za naj­mla­đe na temu “Obitelj nekad i danas” kus­to­si­ce i vodi­te­lji­ce Željke Jelavić s počet­kom u 9:45 sati u rovinj­skom MMC‑u. Navečer sli­je­di otva­ra­nje izlož­be “Primatolog / o oda­bi­ru pri­mje­re­ne dis­tan­ce” auto­ra Emanuela Mathiasa u 20:00 sati u Galeriji Sv. Toma. U petak nas oče­ku­ju zanim­lji­va pre­da­va­nja – “Masterclass s Laurentom Van Lanckerom i Danom Okijem” u MMC‑u, s počet­kom u 10:30 sati, kao i jedins­tve­ni glaz­be­ni pro­gram “Večer kla­sič­nog indij­skog ple­sa” u kaza­li­štu Antonio Gandusio, s počet­kom u 20:00 sati. Zatvaranje fes­ti­va­la zači­nit će  Dr. Smeđi Šećer svo­jom selek­ci­jom vini­la u subo­tu, 30. trav­nja 2016. u 22:00 sata u mek­sič­kom res­to­ra­nu “La Concha” u Rovinju.

ETNOFILm je zamiš­ljen kao mjes­to kre­ativ­ne raz­mje­ne ide­ja na temu vizu­al­nih istra­ži­va­nja kul­tu­re, a za cilj ima poti­ca­nje dija­lo­ga među raz­li­či­tim kul­tu­ra­ma, kao i popu­la­ri­za­ci­ju i među­na­rod­nu pro­mo­ci­ju hrvat­skog etno­graf­skog filma.