Info dan o Europskom socijalnom fondu

20.04.2016.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva i Upravni odjel za među­na­rod­nu surad­nju i europ­ske pos­lo­ve Istarske župa­ni­je zajed­no orga­ni­zi­ra­ju “Info dan o Europskom soci­jal­nom fon­du” i moguć­nos­ti­ma koje se kroz nje­ga pru­ža­ju u Republici Hrvatskoj. Cilj Info dana je pred­stav­lja­nje natje­ča­ja i moguć­nos­ti za dodje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va u 2016. godi­ni u okvi­ru Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li 2014 – 2020.

Ovo pred­stav­lja­nje Europskog soci­jal­nog fon­da u Istri  orga­ni­zi­ra se u okvi­ru pro­jek­ta AdriGov (Adriatic Governance Operational Plan) sufi­nan­ci­ra­nom iz pro­gra­ma pre­ko­gra­nič­ne surad­nje IPA Adriatic, na kojem Upravni odjel za među­na­rod­nu surad­nju i europ­ske pos­lo­ve Istarske župa­ni­je sudje­lu­je kao partner.

Konferencija će se odr­ža­ti u pone­dje­ljak, 25.04.2016. godi­ne u tra­ja­nju od 10:00 do 14:00 na Fakultetu eko­no­mi­je i turiz­ma Dr. Mijo Mirković u Puli.

Zbog ogra­ni­če­nog bro­ja sudi­oni­ka sudje­lo­va­nje je potreb­no pri­ja­vi­ti čim pri­je, a naj­kas­ni­je do 22.04.2016. putem on-line pri­jav­ni­ce dos­tup­ne na http://goo.gl/forms/2y68iNOQAF.

Program_Info dan o ESF

 Info dan ESF Pula