Tavernierova povijesna drama

10.04.2016.

Montpensier

Već dva mje­se­ca pone­djelj­kom na pro­gra­mu HTV 3 može­mo gle­da­ti fil­mo­ve veli­kog živu­ćeg fran­cu­skog reda­te­lja Bertranda Taverniera, koji je tije­kom svo­je boga­te kari­je­re iznim­no uspješ­no kor­mi­la­rio izme­đu raz­li­či­tih tema i žanrova.

Sutra (11. tra­vanj) se pri­ka­zu­je nje­gov novi­ji povi­jes­ni film „Princeza Montpensier“, čija se lju­bav­na pri­ča odvi­ja u Francuskoj u 16. sto­lje­ću, za vri­je­me rata izme­đu pro­tes­ta­na­ta i kato­li­ka. Iako ne spa­da među Tavernierova vrhun­ska ostva­re­nja, riječ je o vrlo dojm­lji­vom pri­ka­zu lju­di u tur­bu­lent­nim vre­me­ni­ma, raza­pe­tih izme­đu vlas­ti­tih emo­ci­ja i nas­to­ja­nja da saču­va­ju živu gla­vu. Zanimljivo da je Tavernier pri­je ovog fil­ma reži­rao izvr­stan kri­mić „U elek­trič­noj magli“, koji se odvi­ja u New Orleansu nakon ura­ga­na Katrina, a nakon nje­ga poli­tič­ku sati­ru „Francuski minis­tar“. Toliko o nje­go­voj svestranosti.

 

E. L.