Dva europska srebra za hrvatski dizajn

25.05.2016.

European Design Awards, nagra­de europ­skih stru­kov­nih novi­na­ra za dizajn dodi­je­lje­ne su u subo­tu, 21. svib­nja u Beču, a Hrvatska je osvo­ji­la dva sre­bra. Nagrađeni su Studio Sonda za dizajn zbir­ke poezi­je Drage Orlića „Nedjeljom zatvo­re­no“ i agen­ci­ja Bruketa&Žinić OM za Adrisove „Četiri knji­ge u jednoj“.

MG_9827Konceptualno rje­še­nje zbir­ke poezi­je “Nedjeljom zatvo­re­no” pro­pi­tu­je mora li suvre­me­ni pjes­nik svo­ju poezi­ju paki­ra­ti kao robu širo­ke potroš­nje, kako bi bila zami­je­će­na u vri­je­me kada poezi­ja gene­ral­no pos­ta­je posve mar­gi­na­li­zi­ra­na. Riječi pjes­ni­ka su paki­ra­ne i izva­ga­ne na kilo­gra­me,  poigra­va­ju­ći se alu­zi­jom na sva­kod­nev­ni kon­zu­me­ri­zam koji danas pos­ta­je goto­vo jedi­ni vid komu­ni­ka­ci­je koju suvre­me­ni čovjek razumije.

Na istar­skom dija­lek­tu izraz “dopr­ta buti­ga” ili “otvo­ren dućan” koris­ti se kada net­ko ima otvo­ren šlic na hla­ča­ma. Zbirka se zove „Nedjeljom zatvo­re­no“, no šlic na hla­ča­ma pjes­ni­ka (pos­ter pred­stav­lja realan por­tret auto­ra) zapra­vo je otvo­ren, kao sim­bol otvo­re­nog duća­na. Činjenica je, naime, da pjes­ni­ci, nema­ju nedje­lje, ma koli­ko god to oni željeli.

bruketa (1000x667)„Četiri knji­ge u jed­noj“ godiš­nje je izvješ­će Adris gru­pe za 2014. godi­nu. Te je godi­ne Adris kupio većin­ski udio u Croatia osi­gu­ra­nju. Nakon TDR‑a, Maistre i Cromarisa, zapo­če­la je nova pri­ča koja će dugo­roč­no osi­gu­ra­ti rast, razvoj i odr­ži­vost Adris gru­pe. Godišnje izvješ­će Adris gru­pe za 2014. godi­nu zato čine četi­ri knji­ge u jed­noj, među­sob­no pove­za­ne poz­na­tom plo­či­com Croatia osi­gu­ra­nja. Projekt je u surad­nji s Adris gru­pom osmis­li­la agen­ci­ja Bruketa&Žinić OM kojoj je ovo deve­ta European Design Awards nagra­da od 2009. godi­ne, od kada se dodje­lju­je, a šes­ta za pro­jek­te u surad­nji s Adris grupom.

European Design Awards europ­sko je natje­ca­nje u dizaj­nu jedins­tve­no po tome što žiri čine novi­na­ri i ured­ni­ci ugled­nih europ­skih dizajn publi­ka­ci­ja. Ove godi­ne među nji­ma su bili zamje­ni­ca glav­nog ured­ni­ka bri­tan­skog eye maga­zi­na Sarah Snaith, glav­na ured­ni­ca nje­mač­kog Novuma Bettina Schulz, glav­na ured­ni­ca šved­skog maga­zi­na CAP&Design Sara Wilk, osni­vač ključ­ne ruske dizajn publi­ka­ci­je kAk Peter Bankov, glav­ni ured­nik dan­skog maga­zi­na Dude Freek Kroesbergen, te surad­ni­ci publi­ka­ci­ja kao što su tali­jan­ski Progetto gra­fi­co, fin­ska Grafia i švi­car­ski IDPURE.

Izvor