“I recommend Vodka” Pauline Jazvić u MSUI

11.05.2016.

U  petak, 13. svib­nja s počet­kom u 20:00 sati u pros­to­ri­ma Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre  / Museo d’Arte con­tem­po­ra­nea dell’Istria,  odr­žat će se otvo­re­nje samos­tal­ne izlož­be poz­na­te zagre­bač­ke umjet­ni­ce Pauline Jazvić.

Izložba “I recom­mend Vodka” pred­stav­lja recent­ni cik­lus ove umjet­ni­ce koji sadr­ži dva­de­set i dvi­je sli­ke veli­kih for­ma­ta rađe­ne kom­bi­ni­ra­nom teh­ni­kom akri­la i ulja na plat­nu, a nas­ta­le tije­kom 2014. i 2015. godine.

 _MG_6608“Paulina Jazvić umjet­ni­ca je kojoj je uro­đe­na želja za iza­zo­vom, a time i sklo­nost otvo­re­nom, neuvi­je­nom umjet­nič­kom govo­ru na što je uka­za­la već svo­jim prvim rado­vi­ma.  Sublimirajući  svo­ja dva zani­ma­nja, aka­dem­skog gra­fi­ča­ra i mod­nog dizaj­ne­ra, stvo­ri­la je pre­poz­nat­ljiv autor­ski govor na mar­gi­na­ma uvri­je­že­nog poima­nja likov­nos­ti, a taj duali­zam pos­tao je i nje­nim svo­je­vr­s­nim autor­skim peča­tom. Paulina nije sklo­na umjet­nič­koj dis­ci­pli­ni i autor­skim pro­pi­ti­va­nji­ma likov­nih pro­ble­ma, tako­đer nije sklo­na ni akcij­sko – agi­ta­tor­skom govo­ru, odnos­no nagla­še­noj druš­tve­no anga­ži­ra­noj poru­ci svo­jih rado­va, kao što ne pris­ta­je ni na meti­jer­ska, odnos­no medij­ska ogra­ni­če­nja. U svom se radu podjed­na­ko slu­ži ambi­jen­ti­ma, assem­bla­ge­ima, ins­ta­la­ci­ja­ma i sli­kar­stvom, tra­že­ći uvi­jek izvjes­nu ino­va­ci­ju i bje­že­ći od kla­sič­nog poima­nja medija.

Karakterizira je i goto­vo per­ma­nent­na upo­tre­ba ready madea, odnos­no kori­šte­nje raz­li­či­tih pred­me­ta današ­njeg potro­šač­kog druš­tva koje nala­zi­mo goto­vo u sva­kom doma­ćins­tvu, a u nje­zi­nim su rado­vi­ma naj­češ­će osob­nog pori­jek­la. Određena, dis­kret­no pro­ve­de­na auto­bi­ograf­ska nota, odnos­no žen­ski rakurs sagle­da­va­nja život­ne stvar­nos­ti, pre­poz­nat­lji­vi su i karak­te­ris­tič­ni za auto­ri­čin likov­ni izraz. Paulinino sli­kar­stvo, ako bi ga želje­li sves­ti u likov­ne pre­tin­ce ili kate­go­ri­je, levi­ti­ra izme­đu suvre­me­nih ina­či­ca Bad pain­tin­gaPop arta što mu pri­da­je poseb­nu kva­li­te­tu i draž, te pred­stav­lja jedins­tve­nu epi­zo­du u suvre­me­nom hrvat­skom sli­kar­stvu. Bliskost Pop artu ne oči­tu­je se samo u pri­sus­tvu tek­s­ta kao inte­gral­nog i grad­be­nog dje­la kom­po­zi­ci­je, već i po samoj iko­no­gra­fi­ji koja je juk­s­ta­po­ni­ra­na kao evi­dent­na reak­ci­ja na dik­ta­tu­ru potro­šač­ke kulture.

_MG_6650Slike Pauline Jazvić sadr­že sim­bo­le i pre­poz­nat­lji­ve zna­ko­ve današ­nje popu­lar­ne kul­tu­re koja se dois­ta više ne raz­li­ku­je bez obzi­ra u kojem kut­ku svi­je­ta nas­ta­je, jer sve je pos­ta­lo uni­for­m­no i iden­tič­no, odnos­no danas je sve Pop art. Upravo o toj jed­no­lič­nos­ti i nje­nom utje­ca­ju na život i dušev­nu higi­je­nu poje­din­ca, u izvjes­noj Ich for­mi, dak­le i svo­je­vr­s­nim žen­skim pogle­dom, pro­go­va­ra Paulina Jazvić. Njena kri­ti­ka druš­tva kamu­fli­ra­na je uro­đe­nom auto­ri­či­nom šar­mant­nos­ti i duho­vi­tos­ti, ali reci­proč­no je ovis­na i o Paulininoj samo­kri­ti­ci, odnos­no per­ma­nent­nom pro­pi­ti­va­nju  vlas­ti­te ulo­ge žene, maj­ke, te osob­ne inti­me i nje­ne mito­lo­gi­je. Stoga se obvez­ni nat­pi­si na auto­ri­či­nim sli­ka­ma mogu išči­ta­va­ti kao intim­ni dnev­nič­ki zapi­si, upo­zo­re­nje na nega­tiv­nos­ti druš­tva i konač­no indi­vi­du­al­no osvje­šte­ni vapaj da nad­v­la­da­mo devi­ja­ci­je suvre­me­nog potro­šač­kog druš­tva i iza­đe­mo iz malo­gra­đan­skih okvi­ra, jer i malo­gra­đan­šti­na je danas puno jef­ti­ni­ja i isto­vre­me­no suro­vi­ja od one kak­va je nekad bila.”

Iz pred­go­vo­ra Mladena Lučića, kus­to­sa izložbe

 

 

13147740_1704849169770427_7990122127544767702_o

Paulina Jazvić rođe­na je  u Zagrebu 21.02.1973. godi­ne, gdje je Dizajn odje­će i tek­s­ti­la diplo­mi­ra­la na Tekstilno teh­no­lo­škom fakul­te­tu 1995. godi­ne. Na Likovnoj aka­de­mi­ji u Zagrebu diplo­mi­ra­la je 2001. godi­ne na odje­lu gra­fi­ke u kla­si prof. Miroslava Šuteja. Zaposlena je kao docent na Tekstilno teh­no­lo­škom fakul­te­tu u Zagrebu, na stu­di­ju Dizajna odje­će i tek­s­ti­la na kole­gi­ji­ma Kreiranje odje­će. Izlagala je na 70 skup­nih i 35 samos­tal­nih izlož­bi, a za svoj rad pri­mi­la je pet nagra­da. Članica je HDLU –a.

Izložba je otvo­re­na do 03. srp­nja 2016., a može se raz­gle­da­ti sva­kim danom, osim pone­djelj­kom i blag­da­nom, od 10:00 do 21:00 sat.