Međunarodni dan muzeja u Istri

15.05.2016.

Suvremeni život opte­re­ćen “beskom­pro­mis­nim razvo­jem” sve više name­će svo­je impe­ra­ti­ve pa nas­to­ji zaobi­ći raz­li­či­te stva­ri koje dopri­no­se oču­va­nju kul­tur­no­ga kra­jo­li­ka. To je i raz­log da je ICOM (Međunarodni savjet za muze­je) iz potre­be za općom sen­zi­bi­li­za­ci­jom jav­nos­ti, obi­lje­ža­va­nje Međunarodnog dana muze­ja, 18. svib­nja 2016., posve­tio upra­vo temi nas­lov­lje­noj “Muzeji i kul­tur­ni kra­jo­li­ci” (Museums and Cultural Landscapes). Činjenica je da se po svo­joj pri­ro­di kul­tur­ni kra­jo­lik ne može “zamrz­nu­ti” i tako saču­va­ti u muze­ju na tra­di­ci­ona­lan način, ali muze­ji mogu dati zna­ča­jan dopri­nos u razu­mi­je­va­nju kra­jo­li­ka i nje­go­vog iden­ti­te­ta u zajed­ni­ci. Osim toga, suvre­me­ne potre­be sve više od muze­ja čine teri­to­ri­jal­na sre­di­šta, uklju­če­na u aktiv­nu zašti­tu i  odr­ža­va­nje kul­tur­nog krajolika.

IMD2016_triO temi Muzeji i kul­tur­ni krajolici

Kulturni kra­jo­lik pre­ma suvre­me­noj inter­pre­ta­ci­ji shva­ća se kao izraz i rezul­tat pros­tor­nog i vre­men­skog među­dje­lo­va­nja lju­di i nji­ho­va okru­že­nja. On je pros­tor­ni sus­tav, zem­ljo­pis­no podru­čje pre­poz­nat­lji­vih obi­ljež­ja, rezul­tat među­dje­lo­va­nja čovje­ka i nje­go­ve pri­rod­ne oko­li­ne. Pri tom se nje­go­ve naj­raz­li­či­ti­je oso­bi­ne, poput topo­gra­fi­je, vege­ta­cij­sko­ga pokro­va, kori­šte­nja zem­lji­šta, nase­lja i gra­đe­vi­na tuma­če i sagle­da­va­ju kroz dje­lo­va­nje slo­že­nih čim­be­ni­ka, bilo pri­rod­nih, bilo druš­tve­nih (Zakon o pot­vr­đi­va­nju Konvencije o europ­skim kra­jo­bra­zi­ma, Narodne novi­ne, 12/2002., Zagreb). Kulturni kra­jo­li­ci mogu se defi­ni­ra­ti i kao “mjes­ta” koja utje­lov­lju­ju nera­ski­di­vu vezu izme­đu mate­ri­jal­ne i nema­te­ri­jal­ne bašti­ne na odre­đe­nom podru­čju – bez obzi­ra na nje­go­vu veli­či­nu – i tako s vre­me­nom pos­ta­ju “mjes­ta” identiteta.

Danas se kul­tur­ni kra­jo­lik ne odno­si samo na nase­lja već i na pro­met­ne komu­ni­ka­ci­je, arhi­tek­ton­ske obli­ke, arhe­olo­ške loka­li­te­te i mjes­ta s poseb­nim obi­ljež­ji­ma. Definiramo ga kao rural­ni, urba­ni, kra­jo­lik mora, i dr. ili kao namjer­no obli­ko­van kra­jo­lik, kao što su par­ko­vi, peri­vo­ji, vrto­vi ili plan­ski obli­ko­va­na urba­na podru­čja (indus­trij­ska, turis­tič­ka, rekre­acij­ska i sl.).

Zasebnu vrstu čine aso­ci­ja­tiv­ni kul­tur­ni kra­jo­li­ci koji čine nema­te­ri­jal­nu bašti­nu u naj­raz­li­či­ti­jim nje­nim izra­ža­ji­ma. To su mjes­ta nadah­nu­ća veza­na uz obi­ča­je, tra­di­ci­ju, zanat­ske vje­šti­ne, umjet­nič­ki izraz ili legen­de i narod­na pre­da­ja. Oni mogu biti veza­ni i uz zna­me­ni­te oso­be ili uz sam doživ­ljaj kra­jo­li­ka (likov­na umjet­nos­ti, književnost).

Aktivnosti u Istri

Kao i u ostat­ku Hrvatske, istar­ski muze­ji pri­klju­či­li su se obi­lje­ža­va­nju Međunarodnog dana muze­ja pro­ši­ri­va­njem svo­jih aktiv­nos­ti na polje kul­tur­nog kra­jo­li­ka, što podra­zu­mi­je­va inter­pre­ti­ra­nje auten­tič­nih mate­ri­jal­nih osta­ta­ka koji se čuva­ju u muzej­skim zbir­ka­ma i nji­ho­vu kon­tek­s­tu­ali­za­ci­ju u kra­jo­li­ku kojem pri­pa­da­ju. U nas­tav­ku dono­si­mo naj­z­na­čaj­ni­je aktiv­nos­ti koje će se odvi­ti na podru­čju Istarske županije.

2

18.05./ Etnografski muzej Istre /Pazinski kaštel/ 18:30h
Predstavljanje kata­lo­ga “Zbirke arhi­tek­tu­re i opre­me kuće” kus­to­si­ce Muzeja Tanje Kocković Zaborski

18.05./ Muzej gra­da Pazina / pazin­ski Kaštel, izlož­be­ni pros­tor EMI, 2. kat / 19:00h
Izložba “Muzejski kra­jo­li­ci / Izbor iz Galerijske zbir­ke Muzeja Grada Pazina”

118.05. / Muzej suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre /10:00 ‑21:00h
Samostalna izlož­ba Pauline Jazvić I racom­mend Vodka i poprat­ni sadržaji.

Uz edu­ka­tiv­na vod­stva i poprat­ne peda­go­ške sadr­ža­je temat­ski veza­ne uz izlož­bu pro­gram je zamiš­ljen da kroz komu­ni­ka­ci­ju sa posje­ti­te­lji­ma para­lel­no upoz­na publi­ku i sa zanim­lji­vom proš­loš­ću zgra­de u kojoj danas Muzej dje­lu­je i čija se funk­ci­ja od prvo­bit­ne voj­ne upo­tre­be, pre­ko raz­nih pro­izvod­nih funk­ci­ja usmje­ri­la ka kul­tur­nim sadr­ža­ji­ma usmje­ri­la i muzej­sko – gale­rij­skoj djelatnosti.

16.05.2016 / Arheološki muzej Istre /Galerija C8/ 12:00h
Predavanja – Arheološki muzej Istre i kul­tur­ni kra­jo­li­ci, pre­da­va­či: Čuka/Budim, Mihovilić, Zlatunić, Ujčić.

17.05./ Arheološki muzej Istre /Galerija C8/ 11:00h
Predstavljanje mono­gra­fi­je Temporis Signa, (MIK 26)

18.05./ Arheološki muzej Istre / Povijesni i pomor­ski muzej Istre / od 18h
Tematska predavanja
“Wilhelm Konrad Röntgen – X zra­ke”, prof. Turić (18:00 – 18:30h)
“Herman Potočnik Noordung i nje­go­ve ide­je”, prof. Korlević (18:45 – 19:45h)
“Kako smo pole­tje­li u sve­mir?”, prof. Macuka, prof. Popčević (20:00 – 20:30h)

18.05./ Arheološki muzej Istre / C8 / od 18h
Izložba ”Dvojna vra­ta – pro­mje­ne urba­nog kra­jo­li­ka Pule tije­kom 19. sto­lje­ća” auto­ri­ce Katarine Zenzerović, više dokumentaristice.

318.05./ Muzej gra­da Umaga/ 19:30 h
Predstavljanje kata­lo­ga “Umaški foto­al­bum”, foto­gra­fi­ja i foto­graf­ska opre­ma od 19.st. do 60-tih godi­na 20.st., Muzej gra­da Umaga. Izložba i pro­gla­še­nje pobjed­ni­ka foto­graf­skog natje­ča­ja “(H)umor uma­škog kul­tur­nog krajolika”.

Misija muze­ja se mije­nja i danas pos­ta­je nuž­no da muze­ji pra­te pro­mje­ne u druš­tvu i svo­jim aktiv­nos­ti­ma sudje­lu­ju u kul­tur­nom, ali i gos­po­dar­skom razvo­ju zajed­ni­ce. Uloga Međunarodnog dana muze­ja je potak­nu­ti muze­je da se okre­ću tema­ma koje omo­gu­ću­ju novo sagle­da­va­nje nji­ho­ve ulo­ge u zajed­ni­ci, ali i da otkri­va­ju nove nači­ne dje­lo­va­nja. Muzejska zajed­ni­ca Hrvatske je na ini­ci­ja­ti­vu Muzejskoga doku­men­ta­cij­skog cen­tra od 1980. uklju­če­na u ovu manifestaciju.

Pripremila: Maja Iskra, izvor