Otvorenje izložbe “Edo Murtić – grafike” u pulskoj Gradskoj galeriji

05.05.2016.

Izložba “Edo Murtić – Grafike” bit će otvo­re­na u petak 6. svib­nja u 20 sati u pul­skoj Gradskoj gale­ri­ji povo­dom obi­lje­ža­va­nja Dana gra­da Pule.

Murtić„Grafički cik­lus pred­stav­ljen na ovoj izlož­bi dio je Murtićeva pos­ljed­nje­ga sli­kar­skog cik­lu­sa na kojem je radio izme­đu 1998. i 2004. godi­ne, raz­dob­lja kojeg je slav­ni fran­cu­ski likov­ni kri­ti­čar Pierre Restany nazvao nje­go­vom Novom aps­trak­ci­jom. Uistinu, riječ je o zna­čaj­nom Murtićevom povrat­ku u pot­pu­nos­ti aps­trak­t­nom likov­nom idi­omu nakon osam­de­se­tih godi­na kada je u kon­tek­s­tu među­na­rod­nog pokre­ta tran­sa­van­gar­de ili Nove sli­ke, kako je pro­zva­na nje­go­va doma­ća ina­či­ca, izveo niz anto­lo­gij­skih pej­zaž­nih kom­po­zi­ci­ja i vedu­ta“, navo­di se u kata­lo­gu izlož­be kojeg pot­pi­su­je Branko Franceschi.

Edo Murtić (Velika Pisanica, 4. svib­nja 1921. – Zagreb, 2. siječ­nja 2005.) stu­di­rao je na Akademiji pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti u Zagrebu, a pro­fe­so­ri su mu bili Petar Dobrović i Ljubo Babić. Prvu samos­tal­nu izlož­bu imao je 1935. u Zagrebu. Tijekom svo­je boga­te umjet­nič­ke kari­je­re ostva­rio je 150 samos­tal­nih i oko 300 skup­nih izlož­bi na svim kon­ti­nen­ti­ma. Njegova su dje­la pri­sut­na u broj­nim pri­vat­nim i jav­nim kolek­ci­ja­ma diljem svi­je­ta. Radio je i kaza­liš­nu sce­no­gra­fi­ju, mura­le i moza­ike. Bio je član Hrvatske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti (HAZU) te Hrvatskog hel­šin­skog odbo­ra (HHO). Dobitnik je i broj­nih  među­na­rod­nih priz­na­nja. Živio je i stva­rao u Zagrebu i Vrsaru.

Katalog Edo Murtic 2016