Unicult 2020 – Međunarodni program menadžmenta i politika u umjetnosti i kulturi

25.05.2016.

U sklo­pu nomi­na­ci­je Rijeke za EU pri­jes­tol­ni­cu kul­tu­re 2020, od 4. do 17. srp­nja 2016. u orga­ni­za­ci­ji Fakulteta huma­nis­tič­kih i druš­tve­nih zna­nos­ti na Sveučilištu u Rijeci odr­žat će se Unicult2020, Međunarodni pro­gram menadž­men­ta i poli­ti­ka u umjet­nos­ti i kul­tu­ri. Program je u skla­du sa stan­dar­di­ma Bolonjskog pro­ce­sa viso­kog obra­zo­va­nja i europ­skim obra­zov­nim stan­dar­di­ma kul­tur­nog menadž­men­ta i kul­tur­ne politike.

unicult2020Unicult2020 ima za cilj pomo­ći sudi­oni­ci­ma: izgra­di­ti svo­je zna­nje i vje­šti­ne na kul­tur­ne poli­ti­ke i dija­lo­ga; razvi­ti kri­tič­ko razu­mi­je­va­nje raz­li­či­tih i pro­mje­nji­vih odno­sa izme­đu kul­tu­re i među­na­rod­ne poli­ti­ke; isku­si­ti raz­li­či­te moguć­nos­ti uklju­či­va­nja u sadaš­nja ključ­na pita­nja poli­ti­ke i prak­se; dobi­ti iskus­tva koji­ma mogu pro­du­bi­ti svo­ja zna­nja; inter­na­ci­ona­li­zi­ra­ti svo­ju kari­je­ru i razvi­ti svo­je pro­fe­si­onal­ne mre­že u Europi; te ostva­ri­ti pris­tup boga­toj bibli­ogra­fi­ji o kul­tu­ri u vanj­skim odno­si­ma i kul­tur­noj diplomaciji.

Program je struk­tu­ri­ran na dvi­je razi­ne – teorij­skoj i prak­tič­noj (ukup­no 112 sati u dva tjed­na). Glavni fokus biti će na finan­ci­ra­nju umjet­nos­ti i kul­tu­re. Namijenjen je aka­de­mi­ci­ma, istra­ži­va­či­ma, stu­den­ti­ma i pos­t­di­plo­man­ti­ma, kul­tur­nim dje­lat­ni­ci­ma i struč­nja­ci­ma, pred­stav­ni­ci­ma među­na­rod­nih orga­ni­za­ci­ja i usta­no­va kul­tu­re, kao i svi­ma osta­li­ma koje zani­ma ova tema. Rok za pod­no­še­nje zah­tje­va za pro­gram je 20. lip­nja 2016. , a više infor­ma­ci­ja potra­ži­te ovdje.

Priredila D. K.