Visualia počinje interaktivnom izložbom lokalnih autora

12.05.2016.

Festival Visualia poči­nje veče­ras, 12. svib­nja u 19:30 sati, u muzej­sko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta Srca pre­mjer­nim pri­ka­zi­va­njem inte­rak­tiv­ne izlož­be Storywood. Autori su Vibor Juhas i Manuel Šumberac a za pro­duk­ci­ju su zas­luž­ni Danilo Vujisić i Visualia Group.

v1

v2

Nastaju li ide­je i pri­če same od sebe, bez iči­je pomo­ći? Ili ih ipak tre­ba stva­ra­ti i nje­go­va­ti? Brinuti da ne nes­ta­nu? Tijekom inte­rak­tiv­ne izlož­be posje­ti­te­lji će moči zavi­ri­ti u Storywood i dopri­ni­je­ti oču­va­nju pri­ča koje pada­ju u zaborav.

Izložba će danas, na dan sve­ča­nog otvo­re­nja Visualie, osta­ti otvo­re­na do pono­ći. U petak i subo­tu izlož­ba će se moći posje­ti­ti od 09:00 – 00:00 sati, a nakon zavr­šet­ka fes­ti­va­la ostat će otvo­re­na i moći će se posje­ti­ti sva­kog rad­nog dana od 09:00 – 23:00 sata.

Vibor Juhas bavi se ilus­tra­ci­jom, ani­ma­ci­jom, glaz­bom i fil­mom. 2011. zavr­šio je svoj prvi krat­ki igra­ni film „No Way Out“. 2012. u surad­nji sa Monteparadiso kolek­ti­vom stva­ra dugo­me­traž­ni doku­men­tar­ni film Monteparadiso 20. Nakon pre­mi­je­re u Puli, nas­tav­lja svoj put po raz­nim fes­ti­va­li­ma u Hrvatskoj i oko­li­ci infor­mi­ra­ju­ći lju­de o trno­vi­tom putu koji su proš­li i danas pro­la­ze čla­no­vi Udruge Monteparadiso, stva­ra­ju­ći jedan od naj­poz­na­ti­jih under­gro­und fes­ti­va­la u svi­je­tu. Ilustrator je dje­čjih knji­ga: “Strahosmijeh” i ” Ponoć u Parku 52“. Autor je i pro­du­cent ani­mi­ra­ne sce­no­gra­fi­je za pred­sta­vu “Vampirska kro­ni­ka Jure Grando”. U surad­nji sa Manuelom Šumbercem autor je inte­rak­tiv­ne sli­kov­ni­ce “Žive raz­gled­ni­ce Pule”.

v2bManuel Šumberac dosa­da je reali­zi­rao četi­ri autor­ska ani­mi­ra­na fil­ma: Escargot (2010), Vesla (2011.), U Sjeni (2011.) i Mehaničko srce (2013.), te tri ani­mi­ra­na glaz­be­na videa za hrvat­skog glaz­be­ni­ka Gibonnija. Pored ani­ma­ci­je bavi se ilus­tra­ci­jom. Ilustrirao je niz sli­kov­ni­ca: Pinokio, Snjeguljica i Snježna Kraljica izda­vač­ke kuće Carlton Book Ltd; Night befo­re Christmas izda­vač­ke kuće Hodder Children’s Books; Midsummer Night’s Dream izda­vač­ke kuće Harper Collins; zbir­ku pri­ča i pje­sa­ma E. A. Poa, Steampunk Poe i Frankenstein izda­vač­ke kuće Running Press; Steampunk City izda­vač­ke kuće POW!; Baba Jaga i Div Zaborav izda­va­če kuće Profil, te broj­ne nas­lov­ni­ce za knji­ge doma­ćih i stra­nih izdavača.

Izvor