Započeo Visualia festival

13.05.2016.

Četvrti fes­ti­val novih teh­no­lo­gi­ja Visualia, koji tra­je do subo­te, jučer je sve­ča­no otvo­ren u pul­skom muzej­sko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca, inte­rak­tiv­nom izlož­bom “Storywood” lokal­nih auto­ra Vibora Juhasa i Manuela Šumberca.

P1140235fsfdbsd

P1140237Prije samog otva­ra­nja izlož­be publi­ci su se obra­ti­li Marko Bolković, umjet­nič­ki direk­tor fes­ti­va­la i pred­sjed­nik udru­ge Sonitus koja orga­ni­zi­ra cije­li ovaj doga­đaj te direk­to­ri­ca Turističke zajed­ni­ce Grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj, pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru Jasmina Nina Kamber te direk­tor Arheološkog muze­ja Istre Darko Komšo kao naj­z­na­čaj­ni­ji partneri.

Zahvalili su se svi­ma koji su na bilo koji način pri­do­ni­je­li reali­za­ci­ji ovog pro­jek­ta – mno­go­broj­nim spon­zo­ri­ma poput Uljanika, Arenaturista, Becksa i HPB‑a, surad­ni­ci­ma, auto­ri­ma, volon­te­ri­ma ali i publi­ci. “Kroz nove teh­no­lo­gi­je umjet­ni­ci izra­ža­va­ju svo­ju kre­ativ­nost na način spa­ja­nja s našom kul­tur­no-umjet­nič­kom bašti­nom te pri­tom stva­ra­ju novo lice Pule” – rek­la je Cinkopan Korotaj. “Glavna ide­ja je pro­mo­vi­ra­ti Grad Pulu kao grad svi­je­tla i moder­ne teh­no­lo­gi­je” zaklju­čio je Komšo.

Festival pli­je­ni paž­nju broj­nih gra­đa­na jer pre­zen­ti­ra i pro­mi­če nove i manje poz­na­te vizu­al­ne izri­ča­je koji su i zbog pro­duk­cij­ske zah­tjev­nos­ti i tro­ška manje zas­tup­lje­ni u Puli.

P1140311

P1140303

Program fes­ti­va­la ove se godi­ne odr­ža­va, od 21:00 sat,  na 12 pul­skih loka­ci­ja u samom sre­di­štu gra­da-  Giardini, Portara, De Villeov uspon, Danteov trg, Forum, Ulica Sergijevaca, Kandlerova uli­ca, par­ko­vi­ma Grada Graza i kra­lja Krešimira, Titovom par­ku na Rivi te u Svetim Srcima. Kao izdvo­je­ni pro­gram za subo­tu orga­ni­za­to­ri isti­ču svje­tlos­nu pred­sta­vu s glaz­be­nom prat­njom uži­vo “Dancing with Giants” koji su osmis­li­li i reali­zi­ra­li u surad­nji Skira d.o.o. i glaz­be­ni­ci­ma Muzičke aka­de­mi­je iz Pule. Ukoliko ne bude kiše, ovaj će se pro­jekt pre­zen­ti­ra­ti na Rivi s počet­kom u 22: 15 sati.

storignf

Osim ino­zem­nih auto­ra, iz Poljske, Slovenije, Portugala, Mađarske, Austrije i Francuske ove su godi­ne orga­ni­za­to­ri anga­ži­ra­li veći broj lokal­nih auto­ra i sta­vi­li veći nagla­sak na inte­rak­tiv­nost, a ne samo atrak­ti­van izgled, rado­va.  Jedan od dojm­lji­vi­jih i zaokru­že­ni­jih pro­je­ka­ta upra­vo je rad “Storywood” pul­sko labin­skog dvoj­ca  Juhas / Šumberac koji je pros­tor Svetih Srca pre­tvo­rio u čarob­nu pri­ču koja se sas­to­ji od pet inte­rak­tiv­nih pun­k­to­va koji omo­gu­ća­va­ju posje­ti­te­lji­ma da utje­ču na pri­ka­za­ne ani­ma­ci­je. Ova će izlož­ba biti otvo­re­na sve do 31. kolovoza.

P1140337

Rad koji je temat­ski vezan uz grad Pulu je 3D video map­ping “Noordung’s Flight” Ive Milaković i Daniela Horvata pri­ka­zan na zidu sta­re tvor­ni­ce pored Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula. Moderna je to posve­ta čes­to zapos­tav­lje­nom Hermanu Potočniku (pse­udo­nim Herman Noordung) raket­nom inže­nje­ru i jed­nom od osni­va­ča moder­ne astro­na­uti­ke, rođe­nom u Puli 1892 godi­ne. Drugi rad koji se tiče povi­jes­ti Pule je pro­jek­ci­ja na vodi “From idea into reality” posve­će­na 160. obljet­ni­ci bro­do­gra­di­li­šta Uljanik. Rad, za koji su zas­luž­ni  Jean Sambolec, Visualia Group, Uljanik d.d. i Ara Electronic, može se pogle­da­ti od 22:30 do 22:45 na Rivi.

Tekst, foto­gra­fi­je i video: Maja Iskra