URBAN Photo Awards gostuje s izložbom fotografija triju autora u Zavičajnom muzeju Poreštine

27.07.2016.

Dana 22. srp­nja u Zavičajnom muze­ju Poreštine otvo­re­na je izlož­ba foto­gra­fi­ja u sklo­pu među­na­rod­nog foto­graf­skog natje­ča­ja URBAN Photo Awards čiji je orga­ni­za­tor udru­ga dotART iz Trsta.

URBAN je među­na­rod­ni foto­graf­ski natje­čaj koji je ove godi­ne sti­gao do svog sed­mog izda­nja. Svake godi­ne na URBAN pris­ti­že više od tisu­ću foto­gra­fi­ja od više sto­ti­na auto­ra. Radi se o ras­tu­ćem među­na­rod­nom natje­ča­ju koji pre­la­zi gra­ni­ce isklju­či­vo inter­net­skog pris­tu­pa te omo­gu­ća­va auto­ri­ma da svo­je rado­ve pred­sta­ve na izlož­ba­ma foto­gra­fi­ja u inter­na­ci­onal­nom kon­tek­s­tu. Natječaj je struk­tu­ri­ran u više raz­li­či­tih sek­ci­ja (stre­et foto­gra­fi­ja, pri­ro­da, sport i por­t­fo­lio), a ove godi­ne po prvi puta Zavičajni muzej Poreštine ugoš­ću­je pobjed­ni­ka sek­ci­je „Portfolio“ zajed­no s još dva oda­bra­na auto­ra iz iste kategorije.

URBAN 2016 - detalj s izložbe

Izložbu su otvo­ri­li Elena Uljančić-Vekić, rav­na­te­lji­ca Muzeja, koja je ujed­no bila i čla­ni­ca žiri­ja ovo­go­diš­njeg natje­ča­ja, Stefano Ambroset, pred­sjed­nik udru­ge dotART koja pro­mo­vi­ra natje­čaj te Sabina Damiani, likov­na umjet­ni­ca i kus­to­si­ca te orga­ni­za­to­ri­ca i auto­ri­ca pos­ta­va izlož­be. Kustosica je nagla­si­la kako oda­bra­ni por­t­fo­li­ji, osim iznim­ne kva­li­te­te, ima­ju zajed­nič­ku i ide­ju susre­ta, koju sva­ki autor, direk­no ili indi­rek­t­no pro­vo­di kroz svoj rad. U današ­njem podi­je­lje­nom svi­je­tu, gdje je kon­flikt čes­ta poja­va u sva­kom seg­men­tu druš­tva, umjet­ni­ci sve češ­će istra­žu­ju mjes­ta susre­ta, mjes­ta pove­za­nos­ti a ne odvajanja.

URBAN 2016 - OTVORENJE E.Uljančić-Vekić, S. Ambroset, S. Damiani

URBAN 2016 - publika

„Kushti“, nagra­đe­ni pro­jekt bel­gij­skog foto­gra­fa Alaina Schroedera, doku­men­ti­ra isto­ime­nu indij­sku bori­lač­ku vje­šti­nu koja se prak­ti­ci­ra u bori­li­štu nači­nje­nom od gli­ne a pred­stav­lja Majku Zemlju. Istom se zem­ljom pre­kri­va­ju i sami bor­ci i na taj način s njom pos­ta­ju jed­no. Iskusni bor­ci daju pri­mjer i pre­no­se svo­ja zna­nja na mla­đe dje­ča­ke (od 7 do 8 godi­na sta­ros­ti) te pro­mo­vi­ra­ju pri­ja­telj­stvo, pošto­va­nje, soli­dar­nost i bratstvo.

Izabrani pro­jekt „Passage“ tur­skog foto­gra­fa Yilmazmadena Alphana veoma je inti­man por­tret puta tra­jek­tom koji pove­zu­je dvi­je stra­ne Istanbula. Istanbul je grad na dva kon­ti­nen­ta a ti tra­jek­ti koji sva­kod­nev­no pre­vo­ze lju­de na obje stra­ne, isto­vre­me­no pre­vo­ze i nji­ho­vu lju­bav, tugu i nadu.

Talijanski foto­graf Luca Meola autor je rada „Cidade de Garoa“, inten­ziv­nog pre­sje­ka živo­ta u bra­zil­skom gra­du São Paulu, gdje tre­nut­no i živi. Hodajući gra­dom, autor doku­men­ti­ra sva­kod­nev­ne tre­nut­ke: intim­ne, tuž­ne pa čak pone­kad i nadre­al­ne, koji čine ovaj mega­lo­po­lis jed­nim od naj­ne­si­gur­ni­jih ali i naj­fas­ci­nant­ni­jih mjes­ta na svi­je­tu. Rijetki su tre­nu­ci gdje se, u zak­lo­nje­nim mjes­ti­ma na uli­ci, lju­di opus­te u poz­dra­vu, raz­go­vo­ru ili poljupcu.

Izložba je pos­tav­lje­na u lapi­da­ri­ju i Galeriji Sinčić Zavičajnog muze­ja Poreštine, a može se pogle­da­ti sva­kod­nev­no od 10.00 do 23.00 sata te nedje­ljom od 17.00 do 23.00 sata.