Kino Katarina: “Cherchez la femme“ i „Vera i Eržika“

26.08.2016.

Kino Katarina orga­ni­zi­ra film­sku večer na otvo­re­nom s disku­si­jom o fil­mo­vi­ma: „Potraži ženu – Cherchez la fem­me“ Zvonimira Berkovića (1968.) i „Vera i Eržika“ Želimira Žilnika (1981.) u pone­dje­ljak 29. kolo­vo­za u 21 sat na oto­ku Sv. Katarina, a goš­ća uvod­ni­čar­ka bit će Chiara Bonfiglioli.

katarinaFilmska večer bit će posve­će­na polo­ža­ju žena u raz­dob­lju soci­ja­liz­ma, izme­đu moder­ni­za­ci­je, eman­ci­pa­ci­je i tra­di­ci­onal­nih vri­jed­nos­ti. „Potraži ženu – Cherchez la fem­me“ je krat­ki doku­men­tar­ni film / TV esej nas­tao kao dio seri­je “People to people” u sklo­pu koje se fil­mom pred­stav­lja­lo 12 europ­skih zema­lja. Berkovićev film, pre­ma rije­či­ma Hrvoja Turkovića, igra­ri­ja je izme­đu kon­kret­nos­ti film­ske sli­ke i pom­pe tra­di­ci­onal­nog ide­olo­škog komen­ta­ra. „Vera i Eržika“ su nas­lov­ne juna­ki­nje koje su od tri­na­es­te godi­ne rad­ni­ce tek­s­ti­la­ne “Trudbenik” u Pančevu. Pripremajući se za odla­zak u pen­zi­ju, suoča­va­ju se sa broj­nim pro­ble­mi­ma i nes­po­ra­zu­mi­ma: po odred­ba­ma novo­usvo­je­nog zako­na o pen­zi­oni­ra­nju priz­na­je im se rad­ni staž samo od pet­na­es­te godi­ne živo­ta. Da bi ostva­ri­le pra­vo na pen­zi­ju, nji­ma dvje­ma sada for­mal­no nedos­ta­je po dvi­je godi­ne sta­ža. Krenuvši od ovog pro­ble­ma kao izvo­ra dram­skog kon­flik­ta, u fil­mu su pred­stav­lje­na emo­tiv­na sta­nja juna­ki­nja, nji­ho­ve poro­di­ce, odnos sa kole­gi­ca­ma s pos­la, čitav niz ras­po­lo­že­nja i pre­oku­pa­ci­ja lju­di koji su doš­li do kra­ja svog rad­nog vijeka.

Chiara Bonfiglioli, pos­t­dok­to­ran­di­ca u Centru za kul­tu­ro­lo­ška i povi­jes­na istra­ži­va­nja soci­ja­liz­ma (Pula). Završila je pred­di­plom­ski stu­dij poli­tič­kih zna­nos­ti u Bologni te diplom­ski i pos­li­je­di­plom­ski dok­tor­ski stu­dij na Institutu za povi­jest i kul­tu­ru (pro­gram Rodni stu­di­ji) u Utrechtu. U dok­tor­skoj diser­ta­ci­ji bavi­la se žen­skim poli­tič­kim i druš­tve­nim akti­viz­mom u Italiji i Jugoslaviji tije­kom Hladnog rata (1945−1957). Posljednje dvi­je godi­ne istra­žu­je utje­caj pos­t­so­ci­ja­lis­tič­ke tran­zi­ci­je i dein­dus­tri­ja­li­za­ci­je na rod­ne odno­se u biv­šoj Jugoslaviji, s poseb­nim nagla­skom na rad­ni­ce u tek­s­til­noj industriji.

Izvor