Korado Korlević: „Posljednje stoljeće Homo sapiensa“

26.09.2016.

Astronom i edu­ka­tor Korado Korlević odr­ža­ti će pre­da­va­nje pod nazi­vom „Posljednje sto­lje­će Homo sapi­en­sa“, u sri­je­du 28. ruj­na u 18 sati na Fakultetu eko­no­mi­je i turiz­ma „Dr. Mijo Mirković” (dvo­ra­na Pula). Organizatori pre­da­va­nja su Društvo bibli­ote­ka­ra Istre i Fakultet eko­no­mi­je i turiz­ma „Dr. Mijo Mirković“, a pre­da­va­nje je orga­ni­zi­ra­no u sklo­pu pro­jek­ta Zelena knjižnica.

homo„Mooreov zakon je jed­na od pre­mi­sa novog izla­ga­nja Korada Korlevića. Prema nje­go­vom viđe­nju, on se ne odno­si samo na broj tran­zis­to­ra na čipu, već je u raz­nim vari­jan­ta­ma pri­mje­njiv i na evo­lu­ci­ju memo­rij­skog pros­to­ra, brzi­nu pro­ce­si­ra­nja, kapa­ci­tet aku­mu­la­to­ra, kom­plek­s­nost gra­fi­ke i sof­tve­ra, spo­sob­nos­ti robo­ta, uprav­lja­nje evo­lu­ci­jom pre­ko genet­skih mani­pu­la­ci­ja. U proš­lih neko­li­ko godi­na svje­do­či­li smo brzom sli­je­du „kaos­nih klju­ča­ni­ca“, i mno­ge pro­jek­ci­je buduć­nos­ti, kak­ve su opi­si­va­li pis­ci znans­tve­ne fantastike,više nisu moguće.

U pre­os­ta­lom, N‑dimenzionalnom pri­ka­zu mogu­ćih buduć­nos­ti, sada se već vidi neko­li­ko važ­nih „gra­na“. Pogledamo li oko sebe, vidi­mo ključ­ne teh­no­lo­gi­je koje će obi­lje­ži­ti 21. sto­lje­će, i pita­mo se jesmo li mi kao poje­din­ci i zajed­ni­ca sprem­ni za taj iza­zov? Imamo li zna­nja, stras­ti, nove ala­te i moti­va­ci­ju za kor­mi­la­ri­ti u tom nado­la­ze­ćem svi­je­tu?“, navo­di se u opi­su predavanja

Izvor