Loš ili dobar?

17.09.2016.

DVD: ZLOČINAČKI UM, reda­te­lja Ariela Vromena

criminal

Zamislite sce­na­rij u kojem sje­ća­nje ubi­je­nog dobrog mom­ka uba­cu­ju u mozak oko­rje­log zlo­čin­ca s namje­rom spa­ša­va­nja svi­je­ta od pato­lo­ških liko­va koji žele iza­zva­ti nuk­le­ar­ni rat.

No, ope­ra­ci­ja samo dje­lo­mič­no uspi­je­va, a zlo­či­nac sa sje­ća­nji­ma dobrog mom­ka bje­ži i odla­zi potra­ži­ti nje­go­vu oža­loš­će­nu obi­telj (supru­gu i kćerkicu).

Ovaj uvod nago­vješ­ću­je poten­ci­ja­le za akcij­sku pri­ču s ambi­ci­oz­ni­jim dose­zi­ma, ali izra­el­ski reda­telj Ariel Vromen (poz­na­ti­ji po bru­tal­noj akij­skoj biogra­fi­ji “The Iceman”) samo se dje­lo­mič­no sna­šao u tom iza­zo­vu. Ne žele­ći otkri­va­ti ras­plet poten­ci­jal­nim gle­da­te­lji­ma, valja nagla­si­ti da “Zločinački um” (Criminal) nije oso­bi­to inven­ti­van i da je riječ o pri­lič­no izli­za­nom pri­ka­zu konač­nog okr­ša­ja dobra i zla.

No, Vromen je izgra­dio vrlo zanim­ljiv noirov­ski ugo­đaj (naro­či­to u prvom dije­lu fil­ma), a uspio je oku­pi­ti i dois­ta res­pek­ta­bil­nu glu­mač­ku eki­pu (Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Jordi Molla, Michael Pitt i dru­gi). Najzanimljivije je, ipak, gle­da­ti Kevina Costnera u ulo­zi dois­ta zlo­čes­tog mom­ka, barem u prvom dije­lu fil­ma dok se ne poč­ne popravljati.

 

Elvis Lenić