Na leđima Mela Gibsona

29.09.2016.

DVD: KRVNA OSVETA, reda­telj Jean-Francois Richet

krvna-osveta

Mel Gibson je pri­je dva deset­lje­ća u fil­mu “Ransom” glu­mio boga­ta­ša koje­mu kri­mi­nal­ci oti­ma­ju dije­te i tra­že za nje­ga boga­tu otkupninu.

U novom fil­mu “Krvna osve­ta”, čiji je hrvat­ski pri­je­vod ori­gi­nal­nog nas­lo­va “Blood Father” iznim­no neinven­ti­van, Gibsonu opa­ki nar­ko­di­le­ri tako­đer oti­ma­ju dije­te. Ali raz­li­ka je u tome da Gibson više nije otmje­ni mili­ju­naš nego pri­pad­nik druš­tve­nog dna, koji živi u kamp pri­ko­li­ci i posje­ću­je lokal­ni klub lije­če­nih alko­ho­li­ča­ra. A nje­go­va kći bje­ži od biv­ših surad­ni­ka s ukra­de­nim prlja­vim nov­cem i skla­nja se kod oca u očaj­nič­kom poku­ša­ju da saču­va živu glavu.

Tako se pred ocem pro­pa­li­com i ništa­ri­jom napo­kon pru­ža pri­li­ka da osmis­li svoj bijed­ni život i pomog­ne vlas­ti­toj kće­ri da konač­no kre­ne isprav­nim putem. Francuski reda­telj Jean-Francois Richet dobro se sna­šao na svo­jem ame­rič­kom akcij­skom izle­tu, iako naj­ve­ći dio šar­ma ovog fil­ma na svo­jim leđi­ma nosi neuni­šti­vi Gibson. Kada gle­da­mo nje­go­vu istro­še­nu vanj­šti­nu, pro­si­je­du kosu s bra­dom i izbraz­da­no lice ni u jed­nom tre­nut­ku ne pomiš­lja­mo da glumi.

Gibsonu u ulo­zi gubit­ni­ka pot­pu­no vje­ru­je­mo, kao da se kroz nje­gov lik zrca­li i nje­go­vo stvar­no život­no iskus­tvo eks­ces­ne, prez­re­ne, odba­če­ne i medij­ski napa­da­ne lič­nos­ti. Sličnu odlič­nu ulo­gu ostva­rio je u neko­li­ko godi­na sta­rom fil­mu “Uhvatite Gringa”, a kako bi tek izgle­da­lo da su mu dodi­je­li­li glav­nu ulo­gu u novom “Pobješnjelom Maksu”.

 

Elvis Lenić