Radionice za 60. obljetnicu Pučkog otvorenog učilišta “Ante Babić” Umag

07.09.2016.

Projekt 6x10za60 osmiš­ljen je kako bi obi­lje­ži­li 60. obljet­ni­cu Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta “Ante Babić” Umag i obu­hva­ća 6 šes­tod­nev­nih radi­oni­ca po 10 polaz­ni­ka, vođe­nih od vrhun­skih pre­da­va­ča i poz­na­tih mentora.

60_za_60

Cilj je ovo­ga pro­jek­ta u fokus obljet­ni­ce pos­ta­vi­ti koris­ni­ke, odnos­no talen­ti­ra­ne gra­đa­ne koji će poha­đa­njem bes­plat­nih radi­oni­ca jača­ti svo­je vje­šti­ne i talen­te te time dopri­ni­je­ti i utje­ca­ti na jača­nje kom­pe­ten­ci­ja cje­lo­kup­ne zajed­ni­ce. Namjera je stvo­ri­ti pozi­tiv­nu stva­ra­lač­ku kli­mu, zajed­niš­tvo u kre­ira­nju te stvo­ri­ti jedins­tve­nu zavr­š­nu pro­duk­ci­ju koja će cje­lo­kup­nu pros­la­vu 60. obljet­ni­ce usmje­ri­ti na buduć­nost, ne na prošlost.

Pozivamo sve moti­vi­ra­ne oso­be koje uz talent i želju, ima­ju više od 15 godi­na, oda­be­ru jed­nu od nji­ma naj­za­nim­lji­vi­jih radi­oni­ca, pri­ja­ve se i daju sebi pri­li­ku oku­ša­ti se u inten­ziv­nom šes­tod­nev­nom radu s pro­fe­si­onal­nim men­to­ri­ma. Možete oda­bra­ti jed­nu od ponu­đe­nih radi­oni­ca, sli­kar­sko-sce­no­graf­sku radi­oni­cu, radi­oni­cu suvre­me­nog ple­sa, pje­va­nja, dram­sku radi­oni­cu, foto te radi­oni­cu kre­ativ­nog pisanja.

Za sudje­lo­va­nje na radi­oni­ca­ma, potreb­no je ispu­nje­nu Prijavnicu doni­je­ti u Učilište, mogu­će ju je pos­la­ti na e‑mail uči­li­šta info@uciliste-umag.hr  ili popu­ni­ti obra­zac pri­ja­ve na našoj inter­net­skoj stra­ni­ci do pet­ka 16. ruj­na 2016. godine.

Radionice su bes­plat­ne, a mak­si­ma­lan broj polaz­ni­ka je 10 po radionici.

Stručni žiri će po zada­nim kri­te­ri­ji­ma oda­bra­ti polaz­ni­ke, a rezul­ta­ti će biti objav­lje­ni 20. ruj­na 2016. na služ­be­nim inter­net­skim stra­ni­ca­ma Učilišta i na Facebook stra­ni­ci POU Ante Babić Umag gdje može­te saz­na­ti više infor­ma­ci­ja o pro­jek­tu. Radionice kre­ću 26.09. u pros­to­ri­ja­ma Učilišta.