St Thomas quintet večeras na placi u Premanturi

07.09.2016.

Nakon nas­tu­pa dva poz­na­ta istar­ska etno-sas­ta­va – Ščike u subo­tu, 3. i Vruja u nedje­lju 4. ruj­na, udru­ga u kul­tu­ri Fenoliga danas, 7. ruj­na, na pla­ci u Premanturi orga­ni­zi­ra kon­cert jazz sku­pi­ne St Thomas quin­tet. Bend čine glaz­be­ni­ci okup­lje­ni oko vrs­nog pul­skog gita­ris­te Bore Lukića. Obzirom da su čla­no­vi zaokup­lje­ni broj­nim nas­tu­pi­ma diljem Hrvatske i Europe pos­tav kvin­te­ta se pone­kad mije­nja. Tako će u Premanturi St Thomas quin­tet veče­ras nas­tu­pi­ti u slje­de­ćem sas­ta­vu: na gita­ri Boro Lukić, tru­bač Branko Sterpin, na kla­vi­ja­tu­ra­ma Leon Brenko, bub­njar Adriano Bernobić, te Vedran Ružić na kontrabasu.

eng184_11Vanredni jazz gita­ris­ta Boro Lukić, koji je oku­pio ovaj kvin­tet, za sobom ima 40-godiš­nji glaz­be­ni staž. Svirao je u niz jazz sas­ta­va sa vrs­nim glaz­be­ni­ci­ma poput Davora Lorkovića, te u Big Bandu. Iznimnim tru­dom i anga­žma­nom, naro­či­to kroz “Fiorin jazz orc­hes­tra”, uspio je odr­ža­ti jed­nu izra­zi­to talen­ti­ra­nu gene­ra­ci­ju istar­skih jazz glaz­be­ni­ka na oku­pu. Trubač Branko Sterpin zavr­šio je jazz aka­de­mi­ju u Grazu, a višes­tru­ki je dobit­nik nagra­de Status (HGU, Hrvatska glaz­be­na uni­ja, dodje­lju­je je naj­bo­ljim ins­tru­men­ta­lis­ti­ma u pro­tek­loj godi­ni) za jazz tru­bu i istak­nu­ti je član Big Banda HRT‑a. Uz to, pre­uzeo je vođe­nje Big Banda Pula te je osni­vač i vodi­telj JazzIstra orkes­tra. Klavijaturist Leon Brenko zavr­šio je Glazbenu aka­de­mi­ju, dobit­nik je Statusa za naj­bo­ljeg pop-kla­vi­ja­tu­ris­tu u 2012. godi­ni. Zbog stil­ske raz­no­li­kos­ti izu­zet­no je zahva­lan i tra­žen glaz­be­nik. Bubnjar Adriano Bernobić zavr­šio je jazz aka­de­mi­ju u Grazu, spe­ci­ja­li­zi­rao se u Parizu, dobit­nik je Statusa za naj­bo­ljeg jazz bub­nja­ra u 2012. godi­ni. Svira u mno­go­broj­nim sas­ta­vi­ma i član je Big Banda Pula, a od proš­le godi­ne svi­ra i živi u Amsterdamu. Peti član kvin­te­ta, kon­tra­ba­sist Vedran Ružić, riječ­ki je sli­kar i glaz­be­nik, 2009.  poha­đao je jazz kon­zer­va­to­rij u Klagenfurtu, počeo svi­ra­ti kon­tra­bas, da bi već 2012. dobio nagra­du Status za jazz bas i kon­tra­bas. Profesionalni je glaz­be­nik te svi­ra u raz­li­či­tim jazz sas­ta­vi­ma i s mno­gim pop glaz­be­ni­ci­ma. 2014. “Vedran Ružić Trio” obja­vio je album „Night Speaking“.

Koncert St Thomas Quinteta na pre­man­tur­skoj pla­ci poči­nje veče­ras u 20.30 sati i ulaz je, kao i na sva osta­la doga­đa­nja Udruge Fenoliga, besplatan.

Dodajmo i infor­ma­ci­ju da je kon­cert poz­na­te etno-glaz­be­ni­ce Dunje Knebl, koji se u Premanturi tre­bao odr­ža­ti u pone­dje­ljak, 5. ruj­na, zbog loše vre­men­ske prog­no­ze pre­ba­čen na nedje­lju 11. rujna.

Priredila D. K.