“Slučajni prolaznici” – izložba Mercedes Bratoš u Buzetu

21.10.2016.

Zavičajni muzej Buzeta ugos­tio je 18. lis­to­pa­da aka­dem­sku sli­ka­ri­cu, dubro­vač­ku umjet­ni­cu sa zagre­bač­kom adre­som, Mercedes Bratoš i nje­nu izlož­bu nazva­nu “Slučajni pro­laz­ni­ci”. Izložen je izbor od 20 novi­jih rado­va dimen­zi­ja od 40 sa 60 cm do 150 sa 100 cm koji pri­pa­da­ju raz­li­či­tim cik­lu­si­ma kao što su „Zlatni Hollywood“, „Pop-art“, „San ljet­ne noći“ izra­đe­nih teh­ni­ka­ma kola­ži­ra­nja, prin­ta na plat­nu, akri­la, uglje­na, krede.

img_5614 U ugod­nom gale­rij­skom pros­to­ru Zavičajnog muze­ja Buzeta izlož­bu su uz auto­ri­cu pos­ta­vi­li rav­na­telj muze­ja Saša Nikolić te kus­to­si­ca i selek­to­ri­ca, magis­tri­ca povi­jes­ti umjet­nos­ti Sonja Švec Španjol koji su izlož­bu otvo­ri­li i pred­sta­vi­li posjetiteljima.

Izložene sli­ke pred­stav­lja­ju auto­ri­či­nu komu­ni­ka­ci­ju s okol­nim svi­je­tom, te na poje­di­nim rado­vi­ma vidi­mo da se ona nado­ve­zu­je na slav­ne i svi­ma poz­na­te figu­re, koje se među­tim, kao i svi mi, doživ­lja­va­ju raz­li­či­to ovis­no o oko­li­ni koja ih okru­žu­je. Iako eks­pre­si­ja nje­nih liko­va vari­ra u ras­po­nu od sje­na do naj­ve­ćih zvi­jez­da, paž­nju zaokup­lja ambi­jent odnos­no poza­di­na u koju ih umjet­ni­ca stav­lja, koja ne samo da ih defi­ni­ra nego i pre­uzi­ma glav­nu ulo­gu. Na toj komu­ni­ka­ci­ji izme­đu oso­be, koja je ina­če u cen­tru paž­nje, ali je ovdje gubi u korist poza­di­ne i kon­tek­s­ta, Mercedes je pos­ta­vi­la u pros­to­ri­ja­ma Zavičajnog muze­ja Buzeta istin­sku i jedins­tve­nu umjet­nič­ku pri­ču. Umjetnica istra­žu­je, te pozi­va gle­da­te­lja da uči­ni isto.

img_5615Kustosica Sonja Švec Španjol nagla­si­la je da se radi o selek­ci­ji rado­va iz recent­nih cik­lu­sa sadr­žaj­no raz­li­či­tih, ali karak­ter­no pove­za­nih odred­ni­ca, koji pru­ža­ju uvid u slo­je­vit i kom­plek­san karak­ter Mercedes Bratoš te zor­no pri­ka­zu­ju mije­ne unu­tar umjet­ni­či­nog stva­ra­laš­tva. “Stvaralački pro­ces defi­ni­ran je intu­itiv­nim i spon­ta­nim obli­ko­va­njem ski­ca čiji uži izbor pos­ta­je temelj za grad­nju sli­ke.img_5640 Inspirirana svi­je­tom oko sebe i vođe­na svo­jim unu­tar­njim psi­ho­lo­škim ustro­jem Mercedes Bratoš stva­ra cik­lu­se defi­ni­ra­ne kolaž­no raz­ra­đe­nim kom­po­zi­ci­ja­ma s nagla­še­nim vizu­al­nim redom. Lajtmotiv oda­bra­nih rado­va slu­čaj­ni su pro­laz­ni­ci tran­sfor­mi­ra­ni u glav­ne akte­re poje­di­nog cik­lu­sa, dok je sadr­žaj bazi­ran na među­ljud­skim odno­si­ma glav­nih liko­va. Holivudski gla­mur i ele­gan­ci­ja pede­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća pre­zen­ti­ra­ni su foto­gra­fi­ja­ma poz­na­tih film­skih sce­na koje čine sre­di­šte kom­po­zi­ci­je. Akrilnim boja­ma, kre­dom, uglje­nom ili tušem umjet­ni­ca niže gra­div­ne ele­men­te koji sli­kar­ski nado­pu­nju­ju, zaokru­žu­ju, te u konač­ni­ci defi­ni­ra­ju kom­po­zi­ci­ju pri­tom daju­ći zavr­š­ni pečat for­mi autor­skog komen­ta­ra oda­bra­ne sce­ne. Slijede rado­vi u koji­ma glav­nu ulo­gu pre­uzi­ma­ju ano­nim­ni akte­ri u dina­mič­nom odno­su. Protagonisti uobli­če­ni u for­mi crnih silu­eta domi­ni­ra­ju kola­žem urba­nog pej­za­ža, a rad­nja stri­pov­ski podi­je­lje­na na sek­ven­ce, kolo­ris­tič­ki sadr­žaj i sim­bo­lič­ni nazi­vi rado­va poti­ču pro­ma­tra­če da započ­nu s otkri­va­njem iden­ti­te­ta glav­nih liko­va. U rado­vi­ma pri­je­laz­ne faze cik­lu­sa nago­vi­je­šta se cik­lus u nas­ta­ja­nju. Tonski, pri­gu­še­no i goto­vo akro­mat­sko obli­ko­va­ni ele­men­ti otpa­da naz­na­ču­ju radi­kal­ni zaokret u likov­nom i sadr­žaj­nom aspek­tu rada. Osnovu novog cik­lu­sa Mercedes Bratoš čine foto­gra­fi­je poz­na­tog hrvat­skog foto­gra­fa Mije Vesovića nas­ta­le proš­le godi­ne tije­kom pred­sta­va na Dubrovačkim ljet­nim igra­ma, gdje auto­ri­ca, potak­nu­ta emo­ci­jom iza­bra­nog kadra, gra­di sli­ku ele­men­ti­ma koji čine estet­ski likov­ni sklad s oda­bra­nim sre­diš­njim moti­vom dodat­no poten­ci­ra­ju­ći uhva­će­nu kret­nju, emo­ci­ju ili psi­ho­lo­ško sta­nje glu­ma­ca na sli­ci, te inter­ve­ni­ra­ju­ću u foto­gra­fi­ju pove­zu­je pri­zor s ostat­kom sli­ke koji funk­ci­oni­ra kao nado­grad­nja sce­no­gra­fi­je ili sadržaja.”

img_5672Kustosica Švec Španjol nagla­ša­va da stva­ra­laš­tvo Mercedes Bratoš ne podi­la­zi tren­do­vi­ma u hrvat­skoj likov­noj umjet­nos­ti, već da dos­ljed­nim i nepre­ten­ci­oz­nim izra­ža­va­njem svo­je nutri­ne pro­na­la­zi put do publike.

Izložba se može posje­ti­ti do 3. studenog.

Mercedes Bratoš rođe­na je 1979. godi­ne u Dubrovniku gdje je zavr­ši­la osnov­nu i sred­nju Umjetničku ško­lu Luke Sorkočevića. Diplomirala je sli­kar­stvo 2005. godi­ne na Accademia di bel­le arti u Firenci u kla­si prof. Umberta Borelle. Završila je tečaj izra­de vitra­ja 2007. godi­ne u Zagrebu. Trenutno stu­di­ra na Učiteljskom Fakultetu u Zagrebu. Članica je HDLU‑a od 2007. godi­ne i HULUK‑a do sada je izla­ga­la na dva­de­se­tak skup­nih i sedam­na­est samos­tal­nih izlož­bi te je sudje­lo­va­la na neko­li­ko likov­nih kolo­ni­ja i mani­fes­ta­ci­ja. Živi i radi u Zagrebu.

Tekst Marko ŠORGO
Fotografije Lidija KUHAR