Život u ruksaku Maje Klarić u Gradskoj knjižnici Poreč

03.10.2016.

Maja Klarić, mla­da pjes­ni­ki­nja i zaljub­lje­ni­ca u puto­va­nja iz Šibenika pred­sta­vit će svo­ju puto­pis­nu poezi­ju u sri­je­du, 5. lis­to­pa­da, u sklo­pu pro­gra­ma za mla­de „Kava u 2“, u Gradskoj knjiž­ni­ci Poreč.

maja-klaric„Dvije su osnov­ne ins­pi­ra­ci­je u Majinom živo­tu koje su nera­ski­di­vo pove­za­ne: puto­va­nja i poezi­ja. Maja je dosad pro­pu­to­va­la veći­nu europ­skih i juž­no­ame­rič­kih zema­lja, a zako­ra­či­la je krat­ko i u Afriku i Aziju. Objavila je tri zbir­ke puto­pis­ne poezi­je: „Život u ruk­sa­ku“, „Quinta Pitanga“ i „Nedovršeno stva­ra­nje“ koje su pro­že­te nje­nim puto­va­nji­ma Španjolskom, Portugalom, dale­kim Brazilom, raj­skim oto­kom Itaparica gdje je pro­ve­la dva mje­se­ca na rezi­den­ci­ja­lom pro­gra­mu za knji­žev­ni­ke; ali i nje­nim tro­mje­seč­nim puto­va­njem Peruom, Bolivijom, Ekvadorom, Argentinom i Čileom. Saznajte kako je Maja Klarić spo­ji­la lju­bav pre­ma knji­žev­nos­ti i pre­ma puto­va­nji­ma, kako su joj u tome pomo­gli broj­ni volon­ter­ski pro­gra­mi i umjet­nič­ke rezi­den­ci­je, ali i što je sve potreb­no da svat­ko od nas zako­ra­či u nepoz­na­to“, navo­di se u pozi­vu na predstavljanje.

Izvor