Kad manje pruža više

08.11.2016.

TV: OTMICA, reda­te­lja Tobiasa Lindholma

otmica

Večeras je na HTV‑u pri­ka­zan odli­čan dan­ski film “Otmica” (2012), čiji je reda­telj Tobias Lindholm poz­na­ti­ji kao sce­na­rist tele­vi­zij­ske seri­je “Borgen”, a u ovom fil­mu bavi se otmi­com dan­skog teret­nog bro­da u Indijskom oce­anu od stra­ne soma­lij­skih pirata.

Lindholm para­lel­no vodi dvi­je rad­nje, jed­na se odvi­ja u muč­nom i prlja­vom brod­skom ambi­jen­tu, a dru­ga u sti­li­zi­ra­nim ure­di­ma brod­ske kom­pa­ni­je čija upra­va mje­se­ci­ma napor­no pre­go­va­ra s otmi­ča­ri­ma, poku­ša­va­ju­ći čim više sni­zi­ti iznos otkup­ni­ne. Nedugo nakon Lindholma i Britanac Paul Greengrass reži­rao je film slič­ne tema­ti­ke (Kapetan Phillips), koji se u goto­vo sve­mu raz­li­ku­je od “Otmice”.

Dok Greengrass poka­zu­je sklo­nost detalj­nom opi­su pirat­skog osva­ja­nja bro­da i ener­gič­nom zavr­š­nom oslo­ba­đa­nju od stra­ne ame­rič­kih spe­ci­ja­la­ca, Lindholma uop­će ne zani­ma kako su pira­ti osvo­ji­li brod, on to rje­ša­va obič­nom elip­som. Greengrass je ambi­ci­oz­ni­ji u smis­lu vlas­ti­te inter­pre­ta­ci­je suvre­me­nog kolo­ni­ja­liz­ma, na koji ipak gle­da u nešto dru­ga­či­jem svje­tlu, dok Lindholma to izrav­no ne zanima.

Lindholm se usre­do­to­ču­je prvens­tve­no na raz­ra­du psi­ho­lo­ških odno­sa izme­đu otmi­ča­ra i taoca te otmi­ča­ra i vlas­ni­ka kom­pa­ni­je, ne zani­ma ga ništa izvan toga, ali ta reda­telj­ska dos­ljed­nost rezul­ti­ra većim kre­ativ­nim dose­zi­ma. Iako je nje­gov film sadr­žaj­no skrom­ni­ji od “Kapetana Phillipsa”, oči­to je da ostav­lja snaž­ni­ji dojam.

 

 

Elvis Lenić