Izložba „Dijalozi“ u Gradskoj galeriji Pula: Motika – Sanvincenti

14.12.2016.

Izložba nazi­va „Dijalozi: Antun Motika u suvre­me­nom kon­tek­s­tu“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak 15. pro­sin­ca u 20 sati u Gradskoj gale­ri­ji Pula.

Kustosica izlož­be je Branka Benčić.

dijalozi_1_pozivnica-2hrit_p02Dijalozi suvre­me­nih umjet­ni­ka s rado­vi­ma Antuna Motike seri­ja je povre­me­nih izlož­bi Gradske gale­ri­je Pula – Zbirke umjet­ni­na Grada Pule i Zbirke Antun Motika, koji­ma se nas­to­ji aktu­ali­zi­ra­ti manje poz­nat i neis­tra­žen opus eks­pe­ri­me­na­ta Antuna Motike sagle­da­va­ju­ći ga u suvre­me­nom kon­tek­s­tu. Prva epi­zo­da struk­tu­ri­rat će se kao dija­log dva umjet­ni­ka raz­li­či­tih gene­ra­ci­ja i poeti­ka, a prvi pozva­ni umjet­nik koji sagle­da­va nas­lje­đe raz­no­li­ke umjet­nič­ke prak­se Antuna Motike biti će Davor Sanvincenti.

„Ova izlož­ba zapra­vo pred­stav­lja spe­ci­fi­čan pogled Davora Sanvincentija na svje­tlos­ne eks­pe­ri­men­te Antuna Motike. Uključuje istra­ži­va­nja pri­ro­de boje, pig­men­ta, svje­tla, “teku­ćeg sli­kar­stva” ili “muzi­ke svje­tla” – putem kojih oba umjet­ni­ka gra­de spe­ci­fič­nu “poet­sku metas­truk­tu­ru”. U inter­pre­ta­ci­ja­ma koje su dio Sanvincentijeve umjet­nič­ke prak­se mogu­će je pre­poz­na­ti odre­đe­ne uda­lje­ne dis­po­zi­ti­ve i veze izme­đu rado­va. Angažirajući sta­re i nove teh­no­lo­gi­je, ana­log­ne i digi­tal­ne medi­je i prak­se, danas nam Sanvincenti može pred­sta­vi­ti i uči­ni­ti vid­lji­vim niz moguć­nos­ti pro­ji­ci­ra­nih sli­ka kak­ve je zamiš­ljao i Antun Motika. Radovi Davora Sanvincentija koji nas­ta­ju u dija­lo­gu s oda­bra­nim frag­men­ti­ma Motikina opu­sa pre­vo­de neke ide­je u dru­gi medij u tije­ku teh­no­lo­ških pro­mje­na i inovacija.

Tragove rado­va Antuna Motike nala­zi­mo u pig­men­ti­ma i mrlja­ma na sta­kal­ci­ma dija­po­zi­ti­va, a nji­ho­va pro­jek­ci­ja upu­ću­je na organ­sku pove­za­nost for­mi, dok krat­ki aps­trak­t­ni eks­pe­ri­men­tal­ni film Disintegration wit­hin the mag­ne­tic loop istra­žu­je mate­ri­jal­nost fil­ma. Drugim medi­jem ali razum­lji­vim jezi­kom, pri­sut­ne ogre­bo­ti­ne i izga­ra­nje tra­ke bli­ske su Motikinim pove­ća­nji­ma, makro pri­zo­ri­ma organ­ske mate­ri­je, dok pri­pa­da­ju­ći lig­ht box, poput her­ba­ri­ja, kao što je to radio Motika, izme­đu dva stak­la kon­zer­vi­ra film­sku tra­ku“, navo­di se u opi­su izložbe.

Priredio B. V.