Lynch za Božić

23.12.2016.

straight

U ovo­go­diš­njem film­skom božić­nom pro­gra­mu na HTV 3 pri­ka­zu­je se i bri­ljant­na dra­ma “Straightova pri­ča” (The Straight Story), zna­me­ni­tog ame­rič­kog reda­te­lja Davida Lyncha.

Možda Lynch za Božić na prvi pogled ne izgle­da kao dobra ide­ja, ali “Straightova pri­ča” je pot­pu­no neti­pi­čan Lynchov rad, čak svo­je­vr­s­na diver­zi­ja u nje­go­vom bizar­nom i “pomak­nu­tom” opu­su. Riječ je o kraj­nje obič­noj i toploj mje­ša­vi­ni dra­me i fil­ma ces­te, snim­lje­noj pre­ma isti­ni­toj pri­či o Alvinu Straightu koji je tjed­ni­ma puto­vao od Laurensa (Iowa) do Wisconsina, kako bi posje­tio teško boles­nog bra­ta s kojim nije pri­čao desetljećima.

Lynchova vizu­al­no i glaz­be­no (Angelo Badalamenti) bri­ljant­na pri­ča sadr­ži i sjaj­no raz­ra­đen ele­ment poko­re i tež­nje za iskup­lje­njem, budu­ći da Straight ne dopu­šta da ga odve­zu kod bra­ta auto­mo­bi­lom, nego oda­bi­re znat­no teže i spo­ri­je puto­va­nje obič­nom kosi­li­com. Lynchova neo­do­lji­va mje­ša­vi­na izu­zet­nog sti­la i slav­lje­nja ljud­skih vrli­na dois­ta se name­će kao važan film koji sla­vi duh Božića, vje­ro­jat­no jedan od naj­važ­ni­jih u ovom stoljeću.

 

E. L.