Preporuke za stipendiranje Volonterskog centra Istra

08.12.2016.

Volonterski cen­tar Istra, u surad­nji s mla­di­ma, izra­đu­je pre­po­ru­ke jedi­ni­ca­ma lokal­ne samo­upra­ve za pobolj­ša­nje nači­na sti­pen­di­ra­nja učenika/ca i studenata/ica. Izrađen je tekst pri­jed­lo­ga pre­po­ru­ka na koji se do 16. pro­sin­ca želi pri­ku­pi­ti što više kva­li­tet­nih komen­ta­ra i pri­jed­lo­ga šire zain­te­re­si­ra­ne jav­nos­ti – a poseb­no mla­dih. Nakon toga će se obli­ko­va­ti konač­ni tekst pre­po­ru­ka koji će biti jav­no pred­stav­ljen. Komentari i pri­jed­lo­zi mogu se dos­tav­lja­ti do 16. pro­sin­ca putem ovog obras­ca.

stipendije

Priredio B. V.