Intrigantno i nakon četiri desetljeća

19.01.2017.

NETWORK

Večeras se na pro­gra­mu HTV 2 (21.00) pri­ka­zu­je ame­rič­ka dra­ma “TV mre­ža” (Network), cije­nje­nog reda­te­lja Sidneyja Lumeta (1924 – 2011).

Iako je film snim­ljen još dav­ne 1976. godi­ne, rad­nja mu je iznim­no intri­gant­na i danas. Peter Finch glu­mi rezig­ni­ra­nog vodi­te­lja tele­vi­zij­skih vijes­ti koje­mu pri­je­te otka­zom, nakon čega u svo­joj emi­si­ji izjav­lju­je da će ubr­zo poči­ni­ti samo­uboj­stvo pred kamerama.

Iako nje­go­va očaj­nič­ka izja­va raz­bjes­ni pret­pos­tav­lje­ne, isto­dob­no priv­la­či enor­m­nu paž­nju publi­ke i vodi­telj odjed­nom od gubit­ni­ka pos­ta­je zvi­jez­da. Lumetov film je sjaj­ne reda­telj­ske i glu­mač­ke izved­be, ali vje­ro­jat­no naj­vi­še intri­gi­ra nje­go­va pro­ro­čan­ska dimen­zi­ja. Poput Truffautovog “Fahrenheita 451” (1966) “TV mre­ža” nemi­lo­srd­no i kli­nič­ki toč­no opi­su­je poče­tak 21. sto­lje­ća, iako se u doba nas­tan­ka ovih fil­mo­va tak­va vizi­ja buduć­nos­ti čini­la dis­to­pij­ski pretjeranom.

Već smo toli­ko euta­ni­zi­ra­ni sva­kod­ne­vi­com da ni ne raz­miš­lja­mo što nam je uči­ni­la spre­ga teh­no­lo­škog razvo­ja medi­ja, pohle­pe kapi­ta­la i rav­no­duš­nos­ti masov­ne publi­ke. Zato je i pre­po­ruč­lji­vo pono­vi­ti Lumetovo gra­di­vo još jednom.

E. L.