“Upravljanje radom volontera” – edukacija u Rovinju

10.02.2017.

Volonterski cen­tar Istra (VCI) orga­ni­zi­ra edu­ka­ci­ju za koor­di­na­to­re volon­te­ra pod nazi­vom „Upravljanje radom volon­te­ra“ koja će se odr­ža­ti u Rovinju, u pros­to­ri­ma udru­ge Centar M.A.R.E.Sudionici edu­ka­ci­je ste­ći će osnov­na zna­nja za kva­li­te­tan rad s volon­te­ri­ma. Edukacija se pro­vo­di kroz ukup­no 4 dana i orga­ni­zi­ra­na je u dva dije­la kako slijedi:

Logo_VCIZ_manji3_0_011.modul

 2.modul

Voditeljica edu­ka­ci­je je Danijela Ustić.

Edukacija je struk­tu­ri­ra­na na način da od polaz­ni­ka zah­ti­je­va viso­ku razi­nu aktiv­nos­ti i odlič­no poz­na­va­nje rada orga­ni­za­ci­je u kojoj radi (ili će usko­ro poče­ti radi­ti) s volon­te­ri­ma. Organizatori mole da na edu­ka­ci­ju pri­ja­ve oso­be koje mogu sudje­lo­va­ti u oba edu­ka­cij­ska modu­la i zain­te­re­si­ra­ne su za rad s volonterima.

Za sudje­lo­va­nje u edu­ka­ci­ji (za oba modu­la) može­te se pri­ja­vi­ti sla­njem ispu­nje­ne pri­jav­ni­ce (u pri­lo­gu) na e‑mail nikola@vci.hr.  Prijave se pri­ma­ju do 15. velja­če 2017. ili do popu­nja­va­nja gru­pe. Grupa je popu­nje­na kada je pri­jav­lje­no naj­vi­še 16 oso­ba. Molimo da pri­ja­vi­te naj­vi­še dvi­je oso­be iz iste orga­ni­za­ci­je, a even­tu­al­ni inte­res za uklju­či­va­nje većeg bro­ja oso­ba iska­že­te posebno.

prijavnica_edukacija_za_koordinatore

program_edukacije

Dodatne infor­ma­ci­je dos­tup­ne su na e‑mail vci@vci.hr ili broj mobi­te­la 092 304 2976 (Danijela Ustić).