Otvorena izložba Antuna Motike u gradskoj galeriji Labin

06.03.2017.

Izložba „Antun Motika 1902. – 1992., Izbor iz stal­nog pos­ta­va Zbirke Antun Motika Pula“ otvo­re­na je u petak, 3. ožuj­ka u Gradskoj gale­ri­ji Labin.

000_07 (1200x800)Nakon uvod­nih rije­či vodi­te­lji­ce Gradske gale­ri­je Labin, Tee Bičić, pred mno­go­broj­nom publi­kom o izlož­bi je govo­rio Eros Čakić, savjet­nik za likov­nu i gale­rij­sku dje­lat­nost Grada Pule i vodi­telj Zbirke umjet­ni­na Grada Pule koja obu­hva­ća i Zbirku Antun Motika. Čakić je pred­sta­vio lik i dje­lo Antuna Motike, te istak­nuo rele­vant­nost auto­ro­va dje­lo­va­nja i utje­caj Motikinoga stva­ra­laš­tva na buduć­nost istar­ske umjet­nos­ti. Nakon Erosa Čakića, tako­đer u ime Grada Pule, publi­ci se obra­ti­la savjet­ni­ca za kul­tu­ru, Sanja Krelja koja je nagla­si­la kako je izlož­ba u Gradskoj gale­ri­ji Labin prva izlož­ba Zbirke Antun Motika koja je s ova­ko opsež­nim bro­jem rado­va reali­zi­ra­na izvan Pule.

000_01 (1200x795)Na samo­me kra­ju pri­sut­ni­ma se obra­tio gra­do­na­čel­nik Grada Labina, Tulio Demetlika, koji je izlož­bu pro­gla­sio otvo­re­nom, te uz zahva­le Gradu Puli na ovoj uspješ­noj surad­nji istak­nuo i kako u tjed­nu obi­lje­ža­va­nja 96. Godišnjice Labinske Republike, upra­vo jed­nim ovak­vim doga­đa­jem dos­to­jans­tve­no obi­lje­ža­va­mo taj dan.

U Gradskoj gale­ri­ji Labin ovom izlož­bom pred­stav­ljen je cije­lo­ži­vot­ni pre­sjek kroz dio stva­ra­lač­kog opu­sa jed­nog od naj­z­na­čaj­ni­jih istar­skih auto­ra 20. sto­lje­ća, Antuna Motike. Djela koja se mogu raz­gle­da­ti na labin­skoj izlož­bi dio su Zbirke Antun Motika u Puli, koja bro­ji pre­ko 2000 pred­me­ta iz raz­li­či­tih faza auto­ro­va stva­ra­nja. Izloženo je oko 70 dje­la, među koji­ma i neke od ilus­tra­ci­ja koje su nas­ta­le izme­đu 1917. i 1919., u vri­je­me dok je Motika bio uče­nik pazin­ske gim­na­zi­je, sli­kar­ski rado­vi nas­ta­li za vri­je­me auto­ro­vih  stu­dij­skih  bora­va­ka u Parizu, tije­kom 30-ih godi­na, te skul­p­tu­re, crte­ži i foto­ko­la­ži nas­ta­lih od 50-ih, pa do kra­ja 70-ih godi­na 20. sto­lje­ća. Uz izlo­že­na dje­la, posje­ti­te­lji ima­ju pri­li­ku pogle­da­ti i eks­pe­ri­men­tal­ne i dok­lu­men­tar­ne fil­mo­ve o autoru.

Priredio B. V.