OTVORENA VRATA JAVNE USTANOVE PULA FILM FESTIVAL

23.03.2017.

Javna usta­no­va Pula Film Festival pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na dan Otvorenih vra­ta koji će biti odr­ža­ni u petak, 24. ožuj­ka. PFF pre­ma uzo­ru na broj­ne svjet­ske usta­no­ve u kul­tu­ri orga­ni­zi­ra jed­nod­nev­ni kino_valli_puladoga­đaj Otvorena vra­ta s ciljem upoz­na­va­nja jav­nos­ti sa svo­jim radom. Ustanova je osno­va­na 2003. godi­ne s osnov­nim ciljem orga­ni­za­ci­je Pulskog film­skog fes­ti­va­la, ali i ostva­ri­va­nja mno­go­broj­nih mani­fes­ta­ci­ja na podru­čju stva­ra­laš­tva i kul­tu­re. Svi posje­ti­te­lji moći će se infor­mi­ra­ti o cje­lo­go­diš­njoj dje­lat­nos­ti Javne usta­no­ve, Kina Valli, Pulskog film­skog fes­ti­va­la na Info desku u foajeu Kina od 9 do 16 sati.

Ovom pri­go­dom ulaz na sve pro­jek­ci­je iz redov­nog pro­gra­ma Kina Valli bit će slo­bo­dan, a ulaz­ni­ce je potreb­no podig­nu­ti na bla­gaj­ni Kina jer je broj mjes­ta limi­ti­ran. Na pro­gra­mu slje­de­će pro­jek­ci­je fil­mo­va: „Anka“ Dejana Ačimovića (dje­čji igra­ni, Hrvatska, 2017., 90′) u 16.30 sati, „Toni Erdmann“ Marena Adea (komedija/drama, Njemačka, 2016., 162′) u 18.10 sati te „Trag Života“ Daniela Espinose (znans­tve­na fantastika/triler, SAD, 2016., 103′) u 21 sat.

Kraj cje­lod­nev­nog pro­gra­ma dono­si, u 21 sat, otvo­re­nje izlož­be foto­gra­fi­ja Mladena Milojevića „Četiri dimen­zi­je“, a zaba­va se nas­tav­lja uz dru­že­nje sa suradnicima.

Izvor