10. Monte Librić od 24. do 30. travnja u pulskom Circolu

11.04.2017.

Deseto izda­nje Monte Librića, naj­ve­ćeg fes­ti­va­la dje­čje knji­ge u Hrvatskoj, bit će odr­ža­no od 24. do 30. trav­nja u pul­skoj Zajednici Talijana, popu­lar­nom Circolu. Programski dio Festivala usmje­ren je lut­ki i lut­kar­stvu, a temu je nazva­na „Lutka i ja, 2+2“, odnos­no „Libri e burat­ti­ni, sem­pre vici­ni“, kako gla­si nje­go­va tali­jan­ska inačica.

pl-opt_2.jpg.800x600_q85_upscale„Monte Libriću ovo je dese­to izda­nje. Prvi put pred­sta­vio se 2008. godi­ne i s vre­me­nom pos­tao naj­ve­ći fes­ti­val dje­čje knji­ge u Hrvatskoj, nje­go­vu vri­jed­nost u istoj mje­ri pre­poz­na­je i stru­ka i broj­na publi­ka. Na isti dje­ti­nji način vese­le mu se i dje­ca i rodi­te­lji, izda­va­či, auto­ri i knjiž­ni­ča­ri. Tako smo i mi tije­kom ovih deset godi­na stva­ra­li Librić: u igri, s vese­ljem, spon­ta­no. Znatiželjni i pone­se­ni, uči­li smo od sva­ke teme koju smo obra­đi­va­li s fas­ci­na­ci­jom novo­ot­kri­ve­nog koju uglav­nom ima­ju samo dje­ca. S pogle­dom una­zad, u deset godi­na puno se toga pro­mi­je­ni­lo. Librić se razvi­jao od malog fes­ti­va­la unu­tar veli­kog Sajma do auten­tič­nog i jedins­tve­nog fes­ti­va­la za dje­cu kojeg ozna­ča­va mul­ti­me­di­jal­ni pris­tup i dvo­je­zič­nost, ose­buj­ni pros­tor Circola i part­ner­stvo sa Zajednicom Talijana u Puli koja nam sva­ke godi­ne dovo­di ponaj­bo­lje tali­jan­ske auto­re za dje­cu. Na Libriću se uspo­re­do govo­ri hrvat­ski i tali­jan­ski, pri­rod­no se ispre­pli­ću hrvat­ska i tali­jan­ska kul­tu­ra. Po tome je jedins­tven i izvan gra­ni­ca naše zemlje.

Inspiraciju za dese­ti, jubi­lar­ni Festival pro­naš­li smo u neizos­tav­nom suput­ni­ku sva­kog odras­ta­nja – lut­ki. Tako će Librić 2017. s temom pod nazi­vom „Lutka i ja, 2+2“, u cije­los­ti biti luc­kast i lut­kast, pun živih, nes­taš­nih, a pone­kad i nepos­luš­nih luta­ka. U dje­čjem svi­je­tu lut­ke ima­ju veli­ku važ­nost, zato im pis­ci dje­čjih knji­ga neri­jet­ko posve­ću­ju glav­nu ulo­gu. Kada su male­ne onda su ginjol­ke i zije­va­li­ce, pone­kad mari­one­te, ploš­ne ili štap­ne, kada su veli­ke glum­ci ih vode ispred sebe, oživ­lja­va­ju ih svo­jim bra­vu­roz­nim pokre­ti­ma i udi­šu im život. Lutka može biti bilo što: čovjek, živo­ti­nja, pred­met ili, jed­nos­tav­no, biće iz mašte. Oživljene rukom i gla­som maj­sto­ra one pos­ta­ju stvar­ni­je od stvar­nih bića oko nas.

A ove godi­ne dola­ze nam pra­vi maj­sto­ri na Librić – čuve­ni lut­ka­ri, glum­ci i sce­no­gra­fi s Umjetničke aka­de­mi­je u Osijeku. Donose nam lut­ke – juna­ke sve­vre­me­nih baj­ki i pri­ča, lut­kar­ske pred­sta­ve i igro­ka­ze. Na samom Libriću, sa svo­jim će lut­ka­ma doče­ki­va­ti publi­ku, vodi­ti pro­gra­me, pri­ča­ti pri­če naj­mla­đim Librićima, otkri­ti nam taj­nu kako oži­vje­ti lut­ku i, što je naj­važ­ni­je, omi­lje­ne lut­ke iz naših naj­dra­žih knji­ga uči­ni­ti živi­ma i stvar­ni­ma. Hoćemo li svi mi na Libriću na kra­ju pos­ta­ti mari­one­te našim lut­ka­ma – to ne zna­mo, ali pri­želj­ku­je­mo da dje­ca nakon ovog Librića na dru­ga­či­ji, aktiv­ni­ji način pri­hva­ća­ju knji­ge u koji­ma glav­nu riječ vode lut­ke. A to je i cilj ovo­go­diš­njeg Monte Librića. S našim pro­gra­mi­ma, vje­ru­je­mo, na dobrom smo putu“, piše Slavica Ćurković, direk­to­ri­ca Monte Librića u opi­su ovo­go­diš­njeg programa.

Izvor