Izložba “Energija forme” Aide Hebib Raguž u Buzetu

24.04.2017.

Samostalna izlož­ba skul­p­tu­ra dubro­vač­ke likov­ne umjet­ni­ce Aide Hebib Raguž nazva­na “Energija forme“otvorena je u subo­tu 22. trav­nja u Zavičajnom muze­ju Buzeta. Ravnatelj muze­ja Saša Nikolić otvo­rio je izlož­bu u pri­sus­tvu auto­ri­ce koja se sas­to­ji od deset rado­va izra­đe­nih u teh­ni­ci pati­ni­ra­no­ga gipsa.

IMG_8875Izložene skul­p­tu­re nas­ta­le 2015. i 2016. godi­ne pro­te­žu se u dulji­nu do 65 cen­ti­me­ta­ra, zaob­lje­ne su, a nji­ho­va for­ma ostav­lja praz­ni­nu. Površina sva­ke skul­p­tu­re pre­kri­ve­na je s dvi­je boje, pa je tako jed­na na unu­tar­njoj, a dru­ga na vanj­skoj stra­ni. Ako šup­lji­na pred­stav­lja pro­laz, ona omo­gu­ća­va da zrak, svje­tlost i ide­je stru­je, a ako je rupa, ona pred­stav­lja laku­nu, manj­ka­vost ili glad. Nema aso­ci­ja­ci­je na stvar­nost već su dje­la aps­trak­t­na, naiz­gled jed­nos­tav­na, no pra­ti­mo li for­mu pos­ta­ju besko­nač­na. Svaka skul­p­tu­ra sadr­ži nešto astral­nog i neče­ga usko tje­les­nog, s poko­jom kvr­gi­com nesa­vr­šens­tva. Postavljena dje­la su zago­net­na, sva­ko ima svo­je ime i znak, a gle­da­te­lja mame da se upi­ta s kojeg su pla­ne­ta siš­la, te ima li ih još. Izložbu se može raz­gle­da­ti do 5. svibnja.

Kustosica izlož­be Sonja Švec Španjol isti­če: “Energija for­me – u filo­zo­fi­ji je for­ma ono što biće pos­tav­lja u bitak. Materijalizacijom duša dobi­va svoj oblik. Energija otpo­či­nje kao for­ma. Ono vid­lji­vo i opip­lji­vo pos­ta­je ruho unu­tar­njeg sadr­ža­ja. Aida Hebib Raguž koris­ti for­mu kao pri­mar­no sred­stvo pro­pit­ki­va­nja smis­la vlas­ti­tog pos­to­ja­nja i neiz­vjes­ne nam buduć­nos­ti. U cik­lu­su skul­p­tu­ra pod nazi­vom Energija for­me, vođe­na vlas­ti­tom umjet­nič­kom radoz­na­loš­ću, auto­ri­ca obli­ku­je for­me nagla­še­ne futu­ris­tič­ke dina­mi­ke i neo­bič­nog snaž­nog kolo­ri­ta.IMG_8905 Dominiraju pro­šup­lje­ne mase, kroz koje pros­tor slo­bod­no stru­ji, dok ga volu­men obu­hva­ća i okru­žu­je. Ostvaruje se snaž­na inte­rak­ci­ja pros­to­ra i mase skul­p­tu­re, čime se ener­gi­ja utka­na u skul­p­tu­ru nas­tav­lja u okol­ni prostor.”

Aida Hebib Raguž rođe­na je 1977. godi­ne u Dubrovniku.  Diplomirala je 2001. godi­ne na Odsjeku Likovnih umjet­nos­ti Filozofskog fakul­te­ta Sveučilišta u Rijeci, na kipar­skom odje­lu u kla­si prof. Josipa Diminića te stek­la zva­nje pro­fe­so­ra likov­ne kul­tu­re. Aktivno se bavi kipar­stvom, dizaj­nom i edu­ka­ci­jom u podru­čju umjet­nos­ti. Ostvarila je niz skul­p­tu­ra i relje­fa u kame­nu, drve­tu, gip­su i žici. Autorica je jav­ne skul­p­tu­re u kame­nu, 2001. godi­ne pos­tav­lje­ne na rivi u Vrsaru. Iste godi­ne stje­če diplo­mu Međunarodne kipar­ske ško­le ” Montraker” Vrsar. Sudjeluje na Goranskoj kipar­skoj radi­oni­ci ”Lokve ” 2002. godi­ne, gdje izra­đu­je skul­p­tu­re u drve­tu. U 2013. godi­ni izra­đu­je reljef ”Vatromet Držićevih dje­la” u sklo­pu izlož­be ”Nezaboravna Držićeva dje­la”, koji je uvr­šten u stal­nu zbir­ku Doma Marin Držić u Dubrovniku. Osim skul­p­tu­ra, od 2002. godi­ne do danas ostva­ri­la je broj­ne zapa­že­ne cik­lu­se u podru­čju dizaj­na autor­skog naki­ta, te izla­ga­la u mno­gim gale­ri­ja­ma diljem Hrvatske. Od 2004. godi­ne do danas bavi se peda­go­škim radom, rade­ći kao pro­fe­sor likov­ne kul­tu­re u Dubrovniku. Izlaže samos­tal­no i skup­no, te sudje­lu­je na umjet­nič­kim kolo­ni­ja­ma diljem Hrvatske. Član je HDLU Dubrovnik i HDLU Zagreb. Izlagala je na više samos­tal­nih i skup­nih izlož­bi u zem­lji i inozemstvu.

Tekst Marko ŠORGO
Fotografije Lidija KUHAR