Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

24.04.2017.

Ministarstvo za demo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i soci­jal­nu poli­ti­ku ras­pi­sa­lo je Poziv za pri­ja­vu pro­je­ka­ta udru­ga u podru­čju pre­ven­ci­je nasi­lja nad i među dje­com i mla­di­ma u 2017 godi­ni. Zlostavljanje dje­ce, uklju­ču­ju­ći sek­su­al­no zlos­tav­lja­nje i uzne­mi­ra­va­nje putem inter­ne­ta te vrš­njač­ko nasi­lje među dje­com i mla­di­ma ubra­ja­ju se među naj­z­na­čaj­ni­je soci­jal­ne rizi­ke koji­ma su izlo­že­na dje­ca i mla­di u Republici Hrvatskoj.

healthychildren_456pxNa Poziv svo­je pro­jek­te mogu pos­la­ti udru­ge obzi­rom da iste, kao naj­broj­ni­ji oblik orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva, već dugi niz godi­na pro­vo­de u lokal­nim zajed­ni­ca­ma broj­ne pre­ven­tiv­ne pro­jek­te i pro­gra­me na ovom podru­čju. Cilj Poziva je sma­nji­ti sve pojav­ne obli­ke nasi­lja nad i među dje­com i mladima.

Ovisno o pri­ori­tet­nom podru­čju, mogu se pri­ja­vi­ti pro­jek­ti koji slu­že pre­ven­ci­ji nasi­lja među mla­di­ma, pre­ven­ci­ji nasi­lja u part­ner­skim veza­ma, pre­ven­ci­ji elek­tro­nič­kog nasi­lja te nasi­lja nad i među dje­com. Za finan­ci­ra­nje ovih pro­je­ka­ta osi­gu­ra­no je 4.000.000 kuna, a pla­ni­ra se finan­ci­ra­ti izme­đu 25 i 30 njih. Rok za pod­no­še­nje pri­ja­va zavr­ša­va 19. svib­nja 2017. godine.

Obzirom da se od ove godi­ne pri­mje­nju­je elek­tro­nič­ki način pri­ja­ve putem sus­ta­va www.financijskepodrske.hr, a da se putem pošte dos­tav­lja samo ispi­san, pot­pi­san i ovje­ren doku­ment o veri­fi­ka­ci­ji pos­tav­lje­ne doku­men­ta­ci­je u sus­tav, moli se pri­ja­vi­te­lje da detalj­no pro­uče Upute za pri­ja­vi­te­lje. Potvrda o pos­tav­lje­noj doku­men­ta­ci­ji (veri­fi­ka­ci­ja) dos­tav­lja se na putem pošte na adre­su regi­onal­ne zak­la­de koja pokri­va podru­čje na kojem se pro­vo­di veći­na pro­jek­t­nih aktiv­nos­ti. U slu­ča­ju pro­ved­be pro­jek­ta na podru­čju cije­le Republike Hrvatske, doku­ment za veri­fi­ka­ci­ju se dos­tav­lja regi­onal­noj zak­la­di koja pokri­va podru­čje u kojem je sje­di­šte pri­ja­vi­te­lja. Za župa­ni­je: Istarska, Primorsko-goran­ska, Karlovačka, Sisačko-mos­la­vač­ka i Krapinsko-zagor­ska doku­men­ta­ci­ja se šalje Zakladi za poti­ca­nje part­ner­stva  i razvo­ja civil­nog društva.

Više infor­ma­ci­ja o samom Pozivu dos­tup­no je na web stra­ni­ci Zaklade: www.civilnodrustvo-istra.hr ili web stra­ni­ci Ministarstva: www.mdomsp.hr.

Priredio B. V.