SAMO VJETAR

25.04.2017.

 samo vjetar

Večeras (25. trav­nja) se na 3. pro­gra­mu HTV‑a pri­ka­zu­je odli­čan mađar­ski film „Samo vje­tar“ (reda­telj Benedek Fliegauf), potak­nut stvar­nim nasi­ljem nad Romima u Mađarskoj.

Fliegauf u svo­jem fil­mu pra­ti čla­no­ve rom­ske obi­te­lji u čijem su susjed­stvu nepoz­na­ti poči­ni­te­lji ubi­li više lju­di, što stva­ra ozra­čje iznim­ne neiz­vjes­nos­ti i ras­ne netr­pe­lji­vos­ti. Iako nas­to­je živje­ti rela­tiv­no nor­mal­no, lju­di su pod stal­nim pri­ti­skom jer nit­ko ne zna tko će biti slje­de­ća žrtva, a orga­ni vlas­ti ne poka­zu­ju veli­ku ažur­nost u pro­na­la­že­nju zločinaca.

Fliegaufov reda­telj­ski stil bri­ljant­no je podre­đen pri­či, budu­ći da rijet­ko sni­ma šire pla­no­ve, uglav­nom se foku­si­ra na krup­nja­ke i deta­lje pomo­ću iznim­no mobil­ne kame­re. Na taj način stva­ra stal­ni osje­ćaj neiz­vjes­nos­ti, pra­će­nja i nemo­guć­nos­ti bije­ga od tra­gič­ne sud­bi­ne. A odgo­vor na pita­nje je li ta opas­nost za glav­ne liko­ve ipak fik­tiv­na, kako to sam nas­lov fil­ma suge­ri­ra, ili je pak riječ o turob­noj real­nos­ti, zaobi­ći ćemo zbog onih koji nisu gle­da­li ovo odlič­no ostvarenje.

 

Elvis Lenić