Izložba “Ženska krv” u Galeriji Rigo

17.05.2017.

Povodom Međunarodnog dana muze­ja i Europske noći muze­ja, Muzej Lapidarium u Novigradu pri­pre­mio je još jedan doga­đaj, otvo­re­nje izlož­be rado­va “Ženska krv – crve­ni tra­go­vi na bije­lom plat­nu” koja će se odr­ža­ti u Galeriji Rigo, 20. svibnja, s počet­kom u 20.00 sati. Izložba “Ženska krv” je uz sudje­lo­va­nje hrvat­ske pred­stav­ni­ce Vlaste Delimar po prvi puta pred­stav­lje­na izvan Italije u zagre­bač­koj Galeriji Forum.

venere_620_350_s_c1

Riječ je o izlož­bi na kojoj sudje­lu­ju žene, umjet­ni­ce sa svih stra­na svi­je­ta, čiji rado­vi upo­zo­ra­va­ju na činje­ni­cu da je žen­sko tije­lo istak­nu­ti topos druš­tve­ne i poli­tič­ke bor­be za ljud­ska pra­va. Radovi su, na ini­ci­ja­ti­vu tali­jan­ske kus­to­si­ce Manuele De Leonardis, nas­ta­li na koma­di­ma plat­na koje je od počet­ka pa do 60-ih godi­na 20. sto­lje­ća, slu­ži­lo žena­ma kao tam­pon za apsorp­ci­ju mens­tru­al­ne krvi.

“O ovim lane­nim ili pamuč­nim plat­ni­ma još uvi­jek pos­to­je živi tra­go­vi u žen­skoj mašti. Zapravo, do počet­ka šez­de­se­tih godi­na, kada su s ame­rič­kog trži­šta i u Italiju izve­ze­ni uloš­ci za jed­no­krat­nu upo­tre­bu od hidro­fil­ne vate, nije bilo dje­voj­ke koja nije ima­la zna­tan broj pla­ta­na u doti. Zbog toga sam, kada sam na jed­nom saj­mu u Rimu među sta­rim čip­ka­ma i ukra­si­ma naiš­la na hrpu sta­rih pele­na – pra­vo­kut­nih i kva­drat­nih, bije­lih i boje slo­no­va­če, netak­nu­tih i istro­še­nih – pomis­li­la kako bih mogla uklju­či­ti sku­pi­nu među­na­rod­nih umjet­ni­ca osjet­lji­vih na ovu temu. Svaka od njih istra­ži­la je, u punoj stva­ra­lač­koj slo­bo­di, raz­li­či­te aspek­te veza­ne za žene: rođe­nje, puber­tet, maj­čins­tvo, meno­pa­uzu, nasi­lje, femi­ni­cid.” pojaš­nja­va Manuela De Leonardis

Izlažu: Manal AlDowayan, Wafa Bahai,Takoua Ben Mohamed, Tomaso Binga,Rosina Byrne, Rupa Chordia-Samdaria, Sara Ciuffetta, Karmen Čorak, Mila Dau, Vlasta Delimar, Isabella Ducrot, Silvia Giambrone, Maïmouna Guerresi,Susan Harbage Page, Sasha Huber, Silvia Levenson, Anja Luithle, Victoria Manganiello, Patrizia Molinari, Yasuko Oki, Sofia Rocchetti, Anna Romanello, Maria Ángeles Vila, Ruchika Wason Singh