Konzultacije s udrugama u sklopu pripreme provedbe ITU mehanizma

12.05.2017.

U sklo­pu pri­pre­me pro­ved­be ITU meha­niz­ma Urbanog podru­čja Pula, Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva orga­ni­zi­ra kon­zul­ta­ci­je sa orga­ni­za­ci­ja­ma civil­nog druš­tva sa podru­čja Grada Pule, Grada Vodnjana, Općina  Medulin, Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana. Konzultacije će biti odr­ža­ne u uto­rak, 16. svib­nja, u 18 sati u Dnevnom borav­ku Društvenog cen­tra Rojc.

ITUPULA1Konzultacije se odno­se na sagle­da­va­nje mogu­ćih pro­je­ka­ta i aktiv­nos­ti koje se mogu pro­ves­ti u sklo­pu natje­ča­ja koji­ma će se dodje­lji­va­ti sred­stva iz ITU meha­niz­ma a u skla­du sa Operativnim pro­gra­mom Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li 2014 – 2020 te Strategijom razvo­ja urba­nog podru­čja Pula, toč­ni­je kroz cilj 3. Osnažiti uklju­či­vost urba­nog područja.

Prioriteti i mje­re koji su defi­ni­ra­ni u 3. cilju Strategije razvo­ja Urbanog podru­čja Pula jesu:

3.1. Jačanje odr­ži­vog uprav­lja­nja urba­nim područjem

3.1.1. Integrirano i odr­ži­vo uprav­lja­nje razvojem

3.1.2. Primjena par­ti­ci­pa­tiv­nog pris­tu­pa u pla­ni­ra­nju razvo­ja i pro­ved­bi razvoj­nih politika

3.2. Unapređenje kva­li­te­te živo­ta u lokal­nim zajednicama.

3.2.1. Poboljšanje dos­tup­nos­ti soci­jal­nih uslu­ga u zajednici

3.2.2. Razvoj soci­jal­nog podu­zet­niš­tva i soci­jal­nih inovacija

3.2.3. Podizanje kva­li­te­te pred­škol­skog, osnov­no­škol­skog  i sred­njo­škol­skog obrazovanja

3.2.4. Razvoj pro­gra­ma spor­ta, rekre­aci­je i pri­pa­da­ju­će infrastrukture

ITU meha­ni­zam je meha­ni­zam za pro­ved­bu aktiv­nos­ti odr­ži­vog urba­nog razvo­ja koje ima­ju nagla­še­nu teri­to­ri­jal­nu dimen­zi­ju te omo­gu­ća­va pru­ža­nje finan­cij­ske pot­po­re za pro­vo­đe­nje inte­gri­ra­nih aktiv­nos­ti. Riječ je o novom meha­niz­mu Europske uni­je za raz­dob­lje 2014. – 2020. godi­ne koji je uve­den s ciljem jača­nja ulo­ge gra­do­va kao pokre­ta­ča gos­po­dar­skog razvo­ja. Potencijal i moguć­nos­ti kori­šte­nja meha­niz­ma uvi­dje­li su Grad Vodnjan te Općine Medulin, Marčana, Ližnjan, Svetvinčenat i Barban koji su se oku­pi­li oko Grada Pule te tako zajed­no čine jed­nu urba­nu sredinu.

Prijave za sudje­lo­va­nje bit će otvo­re­ne do 15. svib­nja, a zain­te­re­si­ra­ni se mogu pri­ja­vi­ti na e‑mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr.

Priredio B. V.