Milana Vuković Runjić gošća buzetskih književnih susreta “Na Baštionu”

29.05.2017.

U Zavičajnom muze­ju Buzeta u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta “Augustin Vivoda”, u petak 19. svib­nja odr­žan je 11. po redu knji­žev­ni susret “Na Baštionu” na koje­mu je knjiž­ni­čar­ka Dijana Kolaković ugos­ti­la hrvat­sku knji­žev­ni­cu, ured­ni­cu, nak­lad­ni­cu, kolum­nis­ti­cu i publi­cis­t­ki­nju Milanu Vuković Runjić.

IMG_1115Za poče­tak raz­go­vo­ra Kolaković je svo­ju goš­ću i njen rad pred­sta­vi­la posje­ti­te­lji­ma izme­đu osta­log rekav­ši i da smo Milanu Vuković Runjić nedav­no mogli pra­ti­ti i u emi­si­ja­ma na TV ekra­ni­ma gdje je sa sugo­vor­ni­ci­ma komen­ti­ra­la raz­ne aktu­al­ne druš­tve­no-poli­tič­ke i kul­tur­ne događaje.

Autorica nam je pro­či­ta­la svo­ju pje­smu “Venecija” te ispri­ča­la da je još kao dije­te s oko osam godi­na poče­la pisa­ti poezi­ju, a tuž­ne pje­sme koje su odra­ža­va­le nje­nu melan­ko­lič­nu pri­ro­du bile su joj svo­je­vr­s­na tera­pi­ja za dje­tinj­stvo. Naglasila je da je i danas naj­sret­ni­ja kad napi­še pje­smu i to je nje­zi­na naj­dra­ža for­ma izra­ža­va­nja. Često ih piše, ali ih goto­vo niko­me ne poka­zu­je i rijet­ko ih objav­lju­je, naša­liv­ši se da kup­ci zaobi­la­ze zbir­ke poezi­je jer ih doživ­lja­va­ju kao da ih net­ko hoće pre­va­ri­ti i podva­li­ti im knji­gu s jako malo rije­či. Književnica isti­če da je pisa­nje nje­na nasuš­na potre­ba, smjer u kojem se osje­ća sigur­no te defi­ni­tiv­no uvi­jek nešto piše kad god joj to pos­lov­ne i obi­telj­ske pri­li­ke dopu­šta­ju. Stoga je i pre­la­zak s poezi­je na pro­zu kod nje bio pri­ro­dan i oče­ki­van put, pa je tako 1998. objav­lje­na nje­na prva zbir­ka krat­kih pri­ča “Krila od ete­ra”, a dvi­je godi­ne kas­ni­je prvi roman “Seuso”. Knjiga “Seksopolis” pred­stav­lja tre­ću stra­nu Milaninog stva­ra­laš­tva, onu kolum­nis­tič­ku., te je Kolaković zani­ma­lo kako je doš­lo do nje­zi­ne surad­nje s tjed­ni­kom “Globus” u koje­mu su pret­hod­no kolum­ne bile objav­lji­va­ne. Predani rad u teen maga­zi­nu “OK” u koje­mu je pod raz­nim pse­udo­ni­mi­ma pokri­va­la sve naru­če­ne teme doveo ju je do vrlo čita­ne kolum­ne u kojoj je na duho­vit način pisa­la o sebi i svo­joj inti­mi izla­žu­ći je čita­te­lji­ma. Crpeći ins­pi­ra­ci­ju iz svog osob­nog živo­ta, ruga­ju­ći se sve­kr­vi, mužu, sebi, ali i iz pri­ča susje­da, pri­ja­te­lja i poz­na­ni­ka, kolum­ne su pos­ta­ja­le svo­je­vr­s­ni ese­ji, a auto­ri­ca, koju su svi tra­ži­li savje­te, popu­lar­na poput film­ske zvi­jez­de. Njezino humo­ris­tič­no i samo­iro­nič­no pisa­nje pre­poz­na­li su i u ino­zem­s­tvu, te je na sli­čan način sura­đi­va­la i s novi­na­ma u San Franciscu, Ljubljani i Rimu, a jedan ulo­mak iz “Seksopolisa” pro­či­ta­la je i posjetiteljima.

U knji­zi “Demoni i novi­na­ri: isti­ni­ta pri­ča o redak­ci­ji u rece­si­ji” pisa­la je o redak­ci­ji u kojoj je neka­da radi­la, no priz­na­je da nje­ni biv­ši kole­ge nisu dobro pri­hva­ti­li ono što je sma­tra­la šalji­vim i zabav­nim nego su nje­ne rije­či sma­tra­li veli­kom uvre­dom. U “Prokletim Hrvaticama 1&2” pisa­la je o zna­me­ni­tim žena­ma čiji su je živo­ti jako impre­si­oni­ra­li i koje su uspr­kos svo­joj kariz­mi, sla­vi, talen­tu i kre­ativ­nos­ti čes­to ima­le vrlo tuž­ne životopise.

IMG_1110“Sve moje knji­ge nas­ta­nu iz jed­ne reče­ni­ce, opa­ske”, navo­di Milana Vuković Runjić pojaš­nja­va­ju­ći da je i njen naj­am­bi­ci­oz­ni­ji roman, kojeg sma­tra ključ­nim svo­jim dje­lom “Proust u Veneciji, Matoš u Mlecima” (2013.), nas­tao kao odgo­vor na po njoj straš­no uvred­lji­vu reče­ni­cu koju je čula iz naj­vi­ših kru­go­va zadu­že­nih za osmiš­lja­va­nje stra­te­gi­je za pred­stav­lja­nje Europi nas kao zem­lje koja ima svo­ju pisa­nu bašti­nu, svo­ju knji­žev­nost. Smatrajući kako nika­ko nije isti­na da je “naša knji­žev­nost toli­ko tre­će­raz­red­na da nema teori­je da bi se mogla u Europi pro­fi­li­ra­ti”, odlu­či­la je napi­sa­ti knji­gu o dvo­ji­ci pisa­ca koji su podjed­na­ko dobri, od kojih je prvi jedan od naj­ve­ćih i naj­slav­ni­jih europ­skih pisa­ca 20. sto­lje­ća Marcel Proust, a dru­gi ništa manje talen­ti­ra­ni Antun Gustav Matoš. “Nekad je bolje ima­ti dobrog nepri­ja­te­lja nego lošeg pri­ja­te­lja”, pri­sje­ća se Milana jed­ne Matoševe reče­ni­ce, kojeg potom “spri­tis­tič­kom sean­som pri­zi­va” i u svoj roman “Hotel u obla­ci­ma 1914.” (2014), u kojem ga smje­šta među 18 poz­na­tih oso­ba čije neo­bič­ne život­ne sud­bi­ne opi­su­je u ovom dje­lu posve­će­nom obi­lje­ža­va­nju sto­go­diš­nji­ce počet­ka Prvog svjet­skog rata koji ju bes­kraj­no fas­ci­ni­ra. Autorica se za suve­re­no vla­da­nje mate­ri­ja­lom o kojem piše teme­lji­to pri­pre­ma istra­žu­ju­ći i čita­ju­ći povi­jes­nu gra­đu i sve dos­tu­pe mate­ri­ja­le, pa je tako za vje­ro­dos­toj­no pri­ka­zi­va­nje živo­ta u Zagrebu dva­de­se­tih godi­na proš­log sto­lje­ća za kri­mić “Faraon iz Ilice je mrtav” pro­uča­va­la sta­re novi­ne i mikro­fil­mo­ve. U pri­pre­mi je i kaza­liš­na izved­ba ovog kri­mi­ća koji će naime zbog pos­tav­lja­nja u Kazalištu Komedija dobi­ti novi šalji­vi zavr­še­tak umjes­to ori­gi­nal­nog tra­uma­tič­nog. No kako auto­ri­ca sama priz­na­je da čes­to “voli izne­vje­ri­ti žanr” u kojem piše i čes­to izne­na­di svo­je čita­te­lje, sigur­no će i tu pro­mje­nu uspješ­no ostva­ri­ti. Autorica je već napi­sa­la i nas­ta­vak ovog roma­na čija će se rad­nja odvi­ja­ti tri godi­na kas­ni­je u vri­je­me pra­izved­be “Orašara” u Narodnom kaza­li­štu u Zagrebu, a mogu­će je da će se, po uzo­ru na neka­daš­nje objav­lji­va­nje roma­na Marije Jurić Zagorke, u nas­tav­ci­ma objav­lji­va­ti u dnev­nim novinama.

IMG_1149Milana Vuković Runjić otkri­la je da je ipak nje­na naj­ve­ća ins­pi­ra­ci­ja, i nje­na naj­stro­ža ured­ni­ca kćer Antonija, koja je zas­luž­na za nas­ta­nak knji­ge za dje­cu “Vladimir i Matilda” koja je jedan od naj­ve­ćih Milaninih hito­va do sada. Posvećena je sta­bli­ma koje Milana obo­ža­va, jer je dom glav­nih juna­ka smje­šten unu­tar sta­re pla­ta­ne, i briž­nim, njež­nim i strp­lji­vim samo­hra­nim oče­vi­ma poput čarob­nja­ka Vladimira koji poma­lo zapla­še­no, dir­lji­vo i nes­pret­no bri­ne o svo­joj maloj vje­šti­ci Matildi. Dok naj­mla­đi čita­te­lji čeka­ju novo izda­nje ove ras­pro­da­ne pri­če, auto­ri­ca otkri­va da piše i nas­ta­vak, a u pri­pre­mi je i pred­sta­va u kaza­li­štu lutaka.

Vođenje “Kluba kre­ativ­nih žena (i muška­ra­ca)” jako ju vese­li, jer kroz nepo­sred­ni kon­takt s lju­di­ma na radi­oni­ca­ma i pre­da­va­nji­ma vidi da još ima onih koji su za knji­žev­nost zain­te­re­si­ra­ni i zbog njih ima smis­la i dalje pisati.

Ova sves­tra­na spi­sa­te­lji­ca suv­las­ni­ca je i izda­vač­ke kuće Vuković & Runjić, dobit­ni­ce više priz­na­nja za svoj rad, no od izda­vaš­tva se ne može živje­ti, napo­mi­nje, jer čita­telj­sko tije­lo rapid­no opa­da, ne samo u Hrvatskoj, nego u današ­njem svi­je­tu opće­ni­to. Frankfurtski sajam se pre­po­lo­vio, jedan cije­li pavi­ljon je pres­tao pos­to­ja­ti. “No možda nije sve tako straš­no” citi­ra nam Milana Vuković Runjić jed­nog od age­na­ta saj­ma: “Posao se stvar­no sma­njio, ali sad se time bave lju­di koji to stvar­no vole!”

Tekst i foto­gra­fi­je Lidija KUHAR