Izbor iz Zbirke fotografija Fotokluba Zagreb u Umagu

08.06.2017.

Muzej gra­da Umaga ugoš­ću­je u subo­tu, 10. lip­nja, u 12 sati, izlož­bu foto­gra­fi­ja Fotokluba Zagreb, na kojoj će biti pred­stav­lje­ni rado­vi maj­sto­ra foto­gra­fi­je iz 30-ih godi­na 20. sto­lje­ća, tzv. pred­stav­ni­ka „zagre­bač­ke ško­le fotografije“.

Fotoklub Zagreb naj­sta­ri­ja je nepro­fit­na foto­ama­ter­ska orga­ni­za­ci­ja s umjet­nič­kim tež­nja­ma u jugo­is­toč­nom dije­lu Europe. Pod nazi­vom “Klub foto­gra­fah ama­te­urah” osno­va­lo ga je Društvo umjet­nos­ti u Zagrebu l892., samo dvi­je godi­ne nakon osnut­ka iste tak­ve orga­ni­za­ci­je u Londonu (Linked Ring, London 1890). Bio je to poče­tak orga­ni­zi­ra­no­ga foto­ama­ter­skog pokre­ta u Hrvatskoj.

mgu

Tijekom sto dva­de­set pet godi­na pos­to­ja­nja Fotoklub Zagreb izvr­šio je velik utje­caj na razvoj umjet­nič­ke foto­gra­fi­je na ovim pros­to­ri­ma. Od naj­ra­ni­jih dana do danas kroz Klub je proš­la veći­na emi­nent­nih hrvat­skih foto­gra­fa, i upra­vo su se ovdje pro­fi­li­ra­li kao foto­gra­fi-umjet­ni­ci (od gene­ra­ci­je legen­dar­nog Toše Dabca na dalje). Ovaj veli­ki jubi­lej obi­lje­ža­va se na naj­bo­lji mogu­ći način – orga­ni­zi­ra­njem niza izlož­bi u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Izložba osta­je otvo­re­na do 15. srp­nja, a reali­zi­ra­na je uz finan­cij­ska sred­stva Ministarstva kul­tu­re i Grada Umaga.

Izvor