JAMM’EUROPE – Uloga kulture i umjetnosti u budućnosti Europe

05.06.2017.

535045_931666753549718_2025875443960805860_n

Potaknuti obja­vom Bijele knji­ge o buduć­nos­ti Europe koju je Junckerova komi­si­ja pred­sta­vi­la u ožuj­ku 2017., zajed­ni­ca Cultural Action Europe (CAE) pokre­nu­la je niz okup­lja­nja i deba­ta koji­ma se želi podr­ža­ti rad na mogu­ćem sce­na­ri­ju koji može vodi­ti do odr­ži­ve buduć­nos­ti europ­skog projekta.

Iako se u Bijeloj knji­zi o buduć­nos­ti Europe ni u jed­noj od pet ponu­đe­nih toča­ka ne spo­mi­nje kul­tu­ra, Cultural Action Europe (CAE) podr­ža­va činje­ni­cu da se ipak podu­zi­ma ini­ci­ja­ti­va u ovim ključ­nim vre­me­ni­ma, te poti­če na stva­ra­nje sce­na­ri­ja koji bi mogao biti odlu­čan za buduć­nost Europe i nje­zi­nog pozi­ci­oni­ra­nja na glo­bal­noj razi­ni. U tom kon­tek­s­tu CAE u svib­nju i lip­nju orga­ni­zi­ra niz okup­lja­nja u Zagrebu, Rimu, Bonnu, Londonu, Bruxellesu, Stockholmu, Budimpešti i Parizu pro­vo­div­ši inter­v­jue s glav­nim pred­stav­ni­ci­ma i dioni­ča­ri­ma ins­ti­tu­ci­ja EU, znans­tve­ni­ci­ma, mis­li­oci­ma i istra­ži­va­či­ma, na teme­lju kojih će u srp­nju orga­ni­zi­ra­ti onli­ne deba­tu Jamm’Europe. Jamm’Europe biti će onli­ne disku­si­ja gdje će se oku­pi­ti čla­no­vi CAE zajed­ni­ce ali i šira jav­nost kako bi zajed­no pro­miš­lja­li o buduć­nos­ti Europe u ovom ključ­nom povi­jes­nom tre­nut­ku. Cilj ove onli­ne disku­si­je, koja će se odr­ža­ti u sri­je­du 5. srp­nja, je poti­ca­nje raz­go­vo­ra o buduć­nos­ti Europe, ali i kolek­tiv­no obli­ko­va­nje uspješ­nog kul­tur­nog sce­na­ri­ja. Jamm’Europe slu­ži­ti će kao osno­va za pred­la­ga­nje alter­na­tiv­ne europ­ske buduć­nos­ti koja uklju­ču­je kul­tu­ru i umjet­nost. Rasprava je osmiš­lje­na tako da bude ink­lu­ziv­na te otvo­re­na svi­ma, a više infor­ma­ci­ja može­te saz­na­ti na služ­be­noj stranici.

ning_startungtime