Održano umrežavanje hrvatskih i slovenskih organizacija u Rojcu

19.06.2017.

Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva je u surad­nji sa slo­ven­skim orga­ni­za­ci­ja­ma Regijsko sti­čiš­če NVO Primorsko-notranj­ske regi­je Boreo te Iskra – Stičišče NVO Istre in Krasa orga­ni­zi­ra­la umre­ža­va­nje pod nazi­vom „Važnost među­sek­tor­ske surad­nje za razvoj (bez)graničnih podru­čja“ u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Umrežavanje je oku­pi­lo četr­de­se­tak sudi­oni­ka iz obje Slika1drža­ve, pred­stav­ni­ka orga­ni­za­ci­ja civil­nog druš­tva, jav­nih usta­no­va i jedi­ni­ca lokal­ne i regi­onal­ne samo­upra­ve. Cilj ovog umre­ža­va­nja bio je omo­gu­ći­ti orga­ni­za­ci­ja­ma i lokal­nim samo­upra­va­ma stje­ca­nje kon­ta­ka­ta za budu­će poten­ci­jal­ne surad­nje na među­na­rod­nim pro­jek­ti­ma, INTERREG pro­gra­mu ili dru­gim pro­gra­mi­ma Europske unije.

Nakon uvod­nih govo­ra orga­ni­za­to­ra, pred­stav­ni­ca zajed­nič­kog taj­niš­tva pro­gra­ma INTERREG SLO-HR Dunja Babić iz Agencije za Regionalni razvoj RH, pre­zen­ti­ra­la je moguć­nos­ti finan­ci­ra­nja koje pru­ža nave­de­ni pro­gram, nakon čega je usli­je­di­la pre­zen­ta­ci­ja pri­mje­ra dobre prak­se. Iz podru­čja Istre pre­zen­ti­ra­na je ino­va­tiv­na surad­nja jav­nog sek­to­ra i gra­đa­na putem pro­jek­ta Pazin Proračun od stra­ne Marine Tomišić iz Slika2Grada Pazina. Uslijedio je pri­mjer dobre prak­se iz Slovenije koji je pred­sta­vio Janko Boštjančič iz jav­ne ins­ti­tu­ci­je Park voj­nič­ke povi­jes­ti Pivka iz Slovenije.

Zaklada, Boreo i Iskra pre­zen­ti­ra­li su onli­ne plat­for­mu za tra­že­nje part­ne­ra koju zajed­nič­ki pla­ni­ra­ju izra­di­ti ne bi li na taj način olak­ša­li raz­mje­nu dobrih prak­si, ali i olak­ša­li tra­že­nje part­ne­ra sa zajed­nič­kog pogra­nič­nog podru­čja te osi­gu­ra­li veću i raz­no­vr­s­ni­ju zas­tup­lje­nost orga­ni­za­ci­ja, usta­no­va i jedi­ni­ca lokal­ne i regi­onal­ne samouprave.

Umrežavanje je zaklju­če­no raz­mje­nom ide­ja i iskus­ta­va svih uklju­če­nih dioni­ka, ali i kre­aci­jom raz­li­či­tih pro­jek­t­nih ide­ja koje su zapo­če­li osmiš­lja­va­ti na ovom događaju.

Priredio B. V.