Život na internetu: Predstavljanje završnih radova radionice

30.06.2017.

Život na inter­ne­tu: Predstavljanje zavr­š­nih rado­va radionice
1. srp­nja 2017, 19.00 MMC Luka
 Zivot na Internetu_vizual

U subo­tu 1. srp­nja u 19 sati u Multimedijalnom cen­tru Luka u Puli odr­ža­ti će se pre­zen­ta­ci­ja zavr­š­nih rado­va polaz­ni­ka radi­oni­ce „Život na inter­ne­tu: radi­oni­ca spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ne­re­ske prak­se“ koju orga­ni­zi­ra udru­ga Metamedij u surad­nji s odsje­kom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu.

Radionica je ove godi­ne oku­pi­la šes­na­est mla­dih struč­nja­ka iz Hrvatske, Slovenije i Ukrajine koji su uz vod­stvo men­to­ra Olega Šurana (UMAS), Lee Lippera (Design Friction) i Estelle Hary (Design Friction) kri­tič­ki pro­miš­lja­li o utje­ca­ji­ma novog medij­skog oko­li­ša na buduć­nost psi­ho­lo­škog, emo­ci­onal­nog i druš­tve­nog razvo­ja poje­din­ca. Teme koji­ma se bave rado­vi koji će biti pred­stav­lje­ni u subo­tu uklju­ču­ju: Što kada bi nam kori­šte­nje dru­gih iden­ti­te­ta pos­ta­ne uobi­ča­je­na prak­sa? Što kada bi mapi­ra­li jav­no mni­je­nje? Što kada bi se osla­nja­li isklju­či­vo na teh­no­lo­gi­ju za razu­mi­je­va­nje emo­ci­ja? Što kada bi kodo­ve mrež­nih komu­ni­ka­ci­ja koris­ti­li u našim offli­ne komunikacijama?

Polaznici će pred­sta­vi­ti rado­ve koji se odno­se na spo­me­nu­te teme, a čiji je cilj ponu­di­ti alter­na­ti­ve te potak­nu­ti ras­pra­ve koje su zna­čaj­ne za današ­nje društvo.

Program će tra­ja­ti do 20.30 sati.