JAVNO JE DOBRO – istarska podrška Pokretu otoka na Fratarskom otoku

06.07.2017.

Udruga Zelena Istra pri­dur­ži­la se “Pokretu oto­ka” koji je pokre­nuo naci­onal­nu kam­pa­nju pro­tiv štet­nog Zakona o kon­ce­si­ja­ma koji je usvo­jen 30. lip­nja. Provedene aktiv­nos­ti “Pokreta oto­ka” dobi­le su veli­ku medij­sku vid­lji­vost i rezul­ti­ra­le nak­nad­nim for­mal­nim pri­klju­či­va­njem broj­nih orga­ni­za­ci­ja i ini­ci­ja­ti­va iz cije­le zem­lje. Zakon o kon­ce­si­ja­ma može se sma­tra­ti počet­kom pri­va­ti­za­ci­je oba­le. Obala ili pomor­sko dobro je jav­no dobro u općoj upo­tre­bi i ne može se pri­svo­ji­ti! Privatizacija pla­ža samo je vrh lede­nog bri­je­ga pljač­ke jav­nih doba­ra. Privatizirati se žele izvo­ri vode, jav­na infras­truk­tu­ra, jav­ne uslu­ge. Jednom kad se pri­va­ti­zi­ra­ju, prak­sa je poka­za­la, cije­ne uslu­ga ras­tu a nji­ho­va se kva­li­te­ta sma­nju­je. A na nečem što je naše, boga­te se poje­di­ni­ci umjes­to da mi kao druš­tvo na nji­ma prosperiramo.

javno

Udruga Zelena Istra sto­ga pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na večer­nji doga­đaj na Fratarskom oto­ku 14. srp­nja u 19 sati na kojem bi i gra­đa­ni Pule te broj­ni jedri­li­čar­ski, roni­lač­ki i dru­gi klu­bo­vi i udru­ge dali svo­ju podr­šku ovoj inicijativi.

„Otok Veruda ili popu­lar­no Fratarski otok u Puli nije slu­ča­jan oda­bir loka­ci­je, to je goto­vo jedins­tve­no mjes­to na hrvat­skoj oba­li, tra­di­ci­onal­no lje­to­va­li­šte Puljana i dobar pri­mjer uprav­lja­nja oto­kom i pomor­skim dobrom u korist lokal­ne zajed­ni­ce. Taj dobar pri­mjer je raz­log što smo jav­ni doga­đaj – podr­šku Pokretu oto­ka i apel za uki­da­njem štet­nog Zakona o kon­ce­si­ja­ma smjes­ti­li upra­vo na tu loka­ci­ju“, navo­de organizatori.

Program:

19:00 ‑radi­oni­ce za dje­cu-izra­da tran­s­pa­re­na­ta o oču­va­nju pri­rod­ne oba­le i mora

-bes­plat­na srdelijada

- doček jedri­li­ča­ra sa tran­s­pa­ren­tom “Javno je dobro”

-radi­oni­ce i demons­tra­ci­ja kolek­ti­va “Bosonogi”

- DJ M.G.K.

21:00 – Ugodni raz­go­vor: Jurica Pavičić, pisac i kolum­nist; sti­žu nam i pred­stav­ni­ci Pokreta oto­ka i dru­gi gos­ti uz vodi­te­lja Maria Benčića

22:00 Livio Morisin ‑live acustic

22.30 – 24:00 DJ M.G.K.

Udruge, klu­bo­vi, jav­ne lič­nos­ti koje se žele pri­klju­či­ti ini­ci­ja­ti­vi i dati podr­šku mogu se javi­ti na ured@zelena-istra.hr.

Priredio B. V.