PREZENTACIJA RADOVA POLAZNIKA RADIONICE „ŽIVOT NA INTERNETU“ UDRUGE METAMEDIJ

02.07.2017.

život na internetu-1Nakon šest dana inten­ziv­nog rada, polaz­ni­ci radi­oni­ce spe­ku­la­tiv­ne dizaj­ner­ske prak­se nazi­va „Život na inter­ne­tu“, u orga­ni­za­ci­ji udru­ge Metamedij u surad­nji s Odsjekom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu, pred­sta­vi­li su svo­je zavr­š­ne rado­ve, u subo­tu 1. srp­nja, u pul­skom MMC‑u Luka. Na počet­ku pre­zen­ta­ci­je pri­sut­ni­ma se obra­tio pred­sjed­nik udru­ge Metamedij Marino Jurcan koji je zahva­lio timu surad­ni­ka koji su radi­li na pro­jek­tu te je izra­zio nadu da su polaz­ni­ci tije­kom svog rada pos­ti­gli želje­ne rezultate.
život na internetu-43- Jedan od cilje­va naše udru­ge je da mla­dim auto­ri­ma pru­ži­mo pri­li­ku za umjet­nič­ku pro­duk­ci­ju. Unatoč tome što uvje­ti rada možda s teh­nič­ke stra­ne nisu savr­še­ni, sma­tram da je ipak važ­ni­je da se mla­di­ma pru­ži pri­li­ka da kri­tič­ki pro­miš­lja­ju svi­jet oko sebe, osje­te pred­nos­ti tim­skog rada, iza­đu iz svo­je zone ugo­de i oku­ša­ju se u radu s lju­di­ma koje pri­je nisu poz­na­va­li. Na kra­ju, nadam se da će vam iskus­tvo ste­če­no na radi­oni­ci pomo­ći u dalj­njem živo­tu i radu te da ste una­toč pote­ško­ća­ma i krat­kom vre­men­skom peri­odu ipak uspje­li stvo­ri­ti ono što ste želje­li, kazao je Jurcan.

Oleg Šuran iz Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu pohva­lio je polaz­ni­ke radi­oni­ce koji su, osim rada na pro­to­ti­po­vi­ma pro­je­ka­ta koje su razvi­ja­li tije­kom nje­nog tra­ja­nja, uspje­li popra­ti­ti i sva orga­ni­zi­ra­na predavanja.

- Danas ćemo pogle­da­ti četi­ri pre­zen­ta­ci­je četi­ri gru­pa koji su prak­som spe­ku­la­tiv­nog dizaj­na stvo­ri­li raz­li­či­te vizi­je buduć­nos­ti koje isto­vre­me­no pro­pi­tu­ju našu sadaš­njost, kazao je Šuran.

Prva gru­pa pri­ka­za­la je rad „Me+“ koji odgo­va­ra na pita­nje „Kakav bi bio naš svi­jet kada bi mogli mije­nja­ti naš iden­ti­tet?“ Prezentacija je odra­đe­na poput kaza­liš­nog ske­ča u kojem paci­jen­ti­ca raz­go­va­ra s psi­hi­ja­tri­com koja joj nudi savr­šen pro­izvod koji će rije­ši­ti sve nje­ne pro­ble­me. Radi se o viso­ko teh­no­lo­škoj teto­va­ži koja kon­tro­li­ra odre­đe­ne oso­bi­ne lič­nos­ti i poja­ča­va one pozi­tiv­ne ili one koje su u tom tre­nut­ku paci­jen­ti­ci korisnije.

život na internetu-80Druga gru­pa odgo­vo­ri­la je na pita­nje „Kakav bi bio naš svi­jet kada bi emo­ji­ji pos­ta­li uni­ver­zal­ni jezik čovje­čans­tva?“. Oni su pre­zen­ta­ci­ju zamis­li­li kao pos­tav jed­nog budu­ćeg muze­ja u kojem se pra­ti razvoj emo­ji­ja kao jezi­ka kojim sada komu­ni­ci­ra cije­li svi­jet. Muzej sadr­ži „arte­fak­te“ i „rekons­truk­ci­je“ pri­jaš­njih jezi­ka i pisa­ma, video zapi­se o apli­ka­ci­ja­ma koje su pri­rod­ne jezi­ke pre­tva­ra­le u emo­ji­je te igre u koji­ma posje­ti­te­lji mogu poku­ša­ti deši­fri­ra­ti to pik­to­graf­sko pismo.

Treća gru­pa je odgo­vo­ri­la na pita­nje „Kakav bi bio naš svi­jet kada bi teh­no­lo­gi­jom kon­tro­li­ra­li naše emo­ci­je?“ Njihov pro­izvod zove se Cloud koji zahva­lju­ju­ći nano teh­no­lo­gi­jom oslo­ba­đa koris­ni­ka nega­tiv­nih ili neže­lje­nih emo­ci­ja i pohra­nju­je ih putem dodi­ra. Za tu potre­bu sni­mi­li su i pro­mo­tiv­ni video koji budu­će koris­ni­ke pita „Želite li biti više raci­onal­ni?“ i zaklju­ču­je „Cloud je novi raj“.

Zadnja gru­pa odgo­vo­ri­la je na pita­nje „Kakav bi bio naš svi­jet kada bi paž­nja pos­ta­la nova valu­ta?“ Njihova pre­zen­ta­ci­ja zamis­li­la je labo­ra­to­rij eko­no­mi­je paž­nje u kojem tri dok­to­ri­ce objaš­nja­va­ju na koji je način paž­nja pos­ta­la nova valu­ta. Njihova vizi­ja buduć­nos­ti je jako bli­ska našoj sadaš­njos­ti i samo je dje­lo­mič­no kari­ki­ra­na. Uzmemo li u obzir sve infor­ma­ci­je koje dobro­volj­no daje­mo našom pri­sut­noš­ću na mre­ži i to da se one sakup­lja­ju i ana­li­zi­ra­ju za raz­li­či­te eko­nom­ske i poli­tič­ke svr­he, nije teško zamis­li­ti buduć­nost u kojem su boga­ta­ši oni koji pli­je­ne paž­nju, a siro­ma­si oni koji ju daju.

Na kra­ju pre­zen­ta­ci­je pri­sut­ne je pohva­li­la i men­to­ri­ca radi­oni­ca, Estelle Hary koja je zaklju­či­la da su polaz­ni­ci u rela­tiv­no krat­kom roku uspje­li razvi­ti zanim­lji­ve sce­na­ri­je koji su uspješ­no spo­ji­li našu on-line sadaš­njost s našom buduć­noš­ću u real­nom svijetu.

Radionica je ove godi­ne oku­pi­la šes­na­est mla­dih struč­nja­ka iz Hrvatske, Slovenije i Ukrajine koji su uz vod­stvo men­to­ra Olega Šurana (UMAS), Lee Lippera i Estelle Hary (Design Friction) kri­tič­ki pro­miš­lja­li o utje­ca­ji­ma novog medij­skog oko­li­ša na buduć­nost psi­ho­lo­škog, emo­ci­onal­nog i druš­tve­nog razvo­ja pojedinca.

Tekst Boris VINCEK

Fotografije Slaven RADOLOVIĆ