Izložba „Istraživanja“ Julijane Kocanović – Grubić u Umagu

08.08.2017.

Izložba „Istraživanja“ umjet­ni­ce Julijane Kocanović – Grubić bit će otvo­re­na u sri­je­du 9. kolo­vo­za, u 20.30 sati, u Muzeju gra­da Umaga.

grubić„Treća nagra­da samos­tal­nom izlož­bom u Muzeju gra­da Umaga na tra­di­ci­onal­noj, bije­nal­noj i temat­skoj izlož­bi posve­će­noj vizu­al­noj inter­pre­ta­ci­ji miri­sa, “Artum” 2015. godi­ne, pri­pa­la je Julijani Kocanović-Grubić za foto­gra­fi­je rado­va kao pro­ce­sa nas­ta­ja­nja vizu­al­ne sen­za­ci­je, i ta se izlož­ba doga­đa upra­vo sada i ovdje. Osim zas­lu­že­ne čas­ti, seri­ja nagra­đe­nih foto­gra­fi­ja nas­lov­lje­nih “Trag” ins­pi­ri­ra­la je i kon­cep­ci­ju ove izlož­be koju smo s raz­lo­gom nazva­li obje­di­nju­ju­će, “Istraživanja” 1997. – 2017. Što se sve zna­čaj­no dogo­di­lo u tom raz­dob­lju zna­ko­vi­tih sed­mi­ca u živo­tu i radu ove malo eks­po­ni­ra­ne, a tako peku­li­jar­ne umjetnice?

„Predstavlja nam se, pri­mar­nim i neatrak­tiv­nim, sasvim obič­nim mate­ri­ja­ma, ili akri­lom na papi­ru. Bez moguć­nos­ti navra­ća­nja i korek­ci­je. Crno i bije­lo. Tek tu i tamo pone­ki sus­preg­nu­ti blis­taj boje. U tom smis­lu suzi­li smo i vre­men­ski pros­tor selek­ci­je rado­va na nje­zi­no naj­u­pe­čat­lji­vi­je raz­dob­lje koje jas­no upu­ću­je na samu esen­ci­ju nje­zi­ne umjet­nos­ti. U tom vre­me­nu sus­tav­ne eks­plo­ra­ci­je sebe i svi­je­ta oko sebe, doga­đa­la su se i u dje­li­ma pred­stav­lja­la emo­tiv­na i inte­lek­tu­al­na deko­di­ra­nja, kada je za ispis sen­za­ci­je bio dovo­ljan šećer u pra­hu i nje­gov trag, sipi­no crni­lo, sok od raj­či­ce, vari­ki­na i nje­zi­no “kre­ativ­no” dje­lo­va­nje, ili pak sli­je­ga­nje istis­nu­te pje­ne za bri­ja­nje kao dis­kret­na upu­će­nost na temat­sku zada­ću…“, piše kus­to­si­ca izlož­be Gorka Ostojić Cvajner.

Priredio B. V.