U Vižinadi će se graditi Sonda kreativni centar

30.08.2017.

sonnda8
U uto­rak 29. kolo­vo­za u pros­to­ri­ma Zajednice Talijana u Vižinadi pred­stav­ljen je Sonda kre­ativ­ni cen­tar – zajed­nič­ki pro­jekt Studia Sonde i Općine Vižinada. Konferencija za novi­na­re odr­ža­na je povo­dom pot­pi­siv­nja Ugovora o osni­va­nju pra­va gra­đe­nja, kojim Općina Vižinada Studiu Sonda ustu­pa na 50 godi­na pra­vo gra­đe­nja na gra­đe­vin­skom zem­lji­štu veli­či­ne 2077 m² s isklju­či­vom namje­nom izgrad­nje Kreativnog cen­tra, čiji su cilje­vi usmje­re­ni na podi­za­nje pos­lov­ne, obra­zov­ne, kul­tur­ne i turis­tič­ke razi­ne unu­traš­njos­ti Istre te čita­ve Županije.

Na kon­fe­ren­ci­ji su sudje­lo­va­li Marko Ferenac – načel­nik Općine Vižinada, Jelena Fiškuš i Sean Poropat – osni­va­či i kre­ativ­ni direk­to­ri Studia Sonda, te Albert Jedrejčić – vodi­telj projekta.

Nakon uvod­nih rije­či načel­ni­ka Općine Vižinada, koji je istak­nuo važ­nost surad­nje sa Studiom Sonda te dobro­bi­ti koje će izgrad­nja Kreativnog Centra doni­je­ti razvo­ju lokal­ne zajed­ni­ce, posje­ti­te­lji­ma se obra­ti­la i Neda Šainčić Pilato u ime Zajednice Talijana u Vižinadi. Jelena Fiškuš i Sean Poropat, osni­va­či i kre­ativ­ni direk­to­ri Studia Sonda, te vodi­telj pro­jek­ta Albert Jedrejčić potom su pred­sta­vi­li sam projekt.

- Mi u Sondi vje­ru­je­mo da se sva­ki poje­di­nac rađa kao veli­ki kre­ati­vac, među­tim kroz život je pone­kad jako teško takav osta­ti zbog raz­nih raz­lo­ga. No mi vje­ru­je­mo da uko­li­ko u jed­noj zajed­ni­ci pos­to­ji neka­kav sis­tem koji kon­tro­li­ra, vodi i poti­če kre­ativ­nost na jedan pozi­ti­van način, ta kre­ativ­nost može znat­no utje­ca­ti na razvoj sre­di­ne, ne samo u kul­tur­nom smis­lu kroz umjet­nost, glaz­bu i slič­no, već ona može dava­ti i kon­kret­ne rezul­ta­te u gene­ral­noj per­cep­ci­ji mjes­ta i želje za biva­njem u nje­mu, ali isto tako može utje­ca­ti i na kon­kret­ne eko­nom­ske poka­za­te­lje. Pritom moram reći da kada pri­ča­mo o kre­ativ­nos­ti ne govo­ri­mo samo o vizu­al­nim komu­ni­ka­ci­ja­ma koji­ma se Sonda ina­če bavi, već govo­ri­mo o kre­ativ­nos­ti u naj­ši­rem smis­lu te rije­či; od kuhi­nje do važ­nih druš­tve­nih pro­gra­ma koji poma­žu zajed­ni­ci i stva­ra­ju bolji život, kazao je Sean Poropat na samom početku.

Jedan od cilje­va Kreativnog Centra je uklju­či­ti lokal­nu zajed­ni­cu, ali i širu jav­nost u samo kre­ira­nje te na taj način dati važ­nos­ti sva­kom poje­din­cu i sva­ku ide­ju pre­poz­na­ti kao poten­ci­jal koji gene­ri­ra alat za bolju buduć­nost i lak­ši život.

U Vižinadi se osje­ća­mo kao doma i već per­ci­pi­ra­mo i neke pro­ble­me ove zajed­ni­ce na koje vje­ru­je­mo da može­mo utje­ca­ti. Osim toga, ovdje vidi­mo jako puno neisko­ri­šte­nog poten­ci­ja­la kojeg ćemo kroz neko­li­ko godi­na nas­to­ja­ti isko­ris­ti­ti te poka­za­ti napre­dak kon­kret­nim mje­ra­ma, istak­nu­la je Jelena Fiškuš.

sonda-kreativni-centar-je-projekat-koji-ce-doprinijeti-razvoju-unutrasnjosti-istre1
Nešto više o faza­ma izgrad­nje rekao je vodi­telj pro­jek­ta Albert Jedrejčić: – Planirana je izgrad­nja pros­to­ra izme­đu 500 – 900 m² na dvi­je eta­že. U ovom tre­nut­ku je pla­ni­ra­ni tro­šak izgrad­nje izme­đu 3.5 i 5.5 mili­ju­na kuna. Studio Sonda je za finan­ci­ra­nje tog pro­jek­ta u pot­pu­nos­ti odgo­vor­na, kako za izgrad­nju tako i za opre­ma­nje, a pla­ni­ra­na struk­tu­ra izvo­ra finan­ci­ra­nja je otpri­li­ke 60% iz EU bes­po­vrat­nih sred­sta­va, 20% subven­ci­oni­ra­ni kre­di­ti i 20% vlas­ti­ti izvori.

Planirane sadr­ža­je Sonda Kreativnog Centra pred­sta­vi­li su Jelena Fiškuš i Sean Poropat, podje­liv­ši ih na neko­li­ko kate­go­ri­ja – edu­ka­tiv­ni, druš­tve­no koris­ni, pos­lov­ni i turistički.
Edukativni sadr­ža­ji imat će ras­pon od pre­zen­ta­ci­ja i pre­da­va­nja struč­nja­ka sa svih podru­čja kre­ativ­nos­ti. Kao akti­van i priz­nat član Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva – HDD, Hrvatskog klas­te­ra kon­ku­rent­nos­ti kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja – HKKKI, Hrvatske udru­ge Reklamnih Agencija – HURA i Balkan Design Networka, te zahva­lju­ju­ći dugo­go­diš­njoj surad­nji s kole­ga­ma, struč­nim medi­ji­ma i struč­nom jav­nos­ti, Studio Sonda kroz niz godi­na ostva­rio je zna­čaj­ne kon­tak­te s emi­nent­nim kre­ativ­ci­ma koje će ugos­ti­ti kroz čitav niz pre­da­va­nja i radi­oni­ca nami­je­nje­nih jav­nos­ti, od veza­nih uz umjet­nost i dizajn, pa do onih tra­di­cij­skih, eno-gas­tro­nom­skih, glaz­be­nih itd. Također, ovaj dio podra­zu­mi­je­va i uklju­či­va­nje zain­te­re­si­ra­nih sudi­oni­ka u kre­ativ­ne pro­ce­se koje rezul­ti­ra­ju kon­kret­nim pro­jek­ti­ma, što bi za polaz­ni­ke zna­či­lo kon­kret­no iskus­tvo rada u vri­je­me kada se neri­jet­ko kroz obra­zov­ni sus­tav edu­ka­ci­ja odvi­ja uglav­nom kroz teorij­ski dio. Istodobno, osim edu­ka­tiv­ne koris­ti za polaz­ni­ke, broj­nim kli­jen­ti­ma iz por­t­fe­lja Studia Sonda pru­ža se moguć­nost kroz iona­ko pla­ni­ra­ne pos­lo­ve sa Studio Sondom razvi­ja­ti druš­tve­no odgo­vo­ran seg­ment, čime ostva­ru­ju dodat­nu vri­jed­nost kao druš­tve­no sen­zi­bil­ne kom­pa­ni­je. Polaznici radi­oni­ca sudje­lo­va­njem u kon­kret­nim pro­jek­ti­ma stva­ra­ju por­felj svo­jih rado­va koji im, osim vri­jed­nog iskus­tva, i kon­kret­no slu­ži kao zna­čaj­na stav­ka u živo­to­pi­si­ma pri­li­kom zapošljavanja.

Javni pros­to­ri Sonda Kreativnog cen­tra ugoš­ći­vat će i pre­zen­ta­ci­je, audio-vizu­al­na doga­đa­nja, izlož­be, pro­mo­ci­je i sl. svih vrsta kre­ati­va­ca i lokal­nih pro­izvo­đa­ča iz Istre kao podr­šku nji­ho­vu radu i dodat­nu promociju.

Uz to, izgrad­nja Centra će stvo­ri­ti dodat­ne moguć­nos­ti poha­đa­nja prak­se mla­di­ma iz Hrvatske i svijeta.

Kroz nave­de­ne sus­ta­ve rada Sonda Kreativni Centar će iznje­dri­ti i čitav niz pro­je­ka­ta i pro­izvo­da koji će koris­ti­ti Vižinadi i Županiji u što boljem pozi­ci­oni­ra­nju kao kre­ativ­na, turis­tič­ka i gos­po­dar­ska sredina/regija. Dakle, osim što će se radi­ti na kon­kret­nim pro­jek­ti­ma za kli­jen­te, radit će se i na druš­tve­no odgo­vor­nim pro­jek­ti­ma koji će Vižinadu i nje­zi­ne pro­izvo­de (Slatka Istra, Parenzana, C. Grisi…) bren­di­ra­ti i time pri­bli­ži­ti cilja­nim jav­nos­ti­ma, ali i dru­gim kon­kret­nim pro­jek­ti­ma koji mogu komu­ni­ka­cij­ski i prak­tič­no una­pri­je­di­ti sre­di­nu, ovis­no o potre­ba­ma zajednice.

Sonda2
Studio Sonda će u sklo­pu Kreativnog Centra ima­ti svo­je pos­lov­ne ure­de te pla­ni­ra novu razvoj­nu fazu, odnos­no zna­čaj­no veće sto­pe ras­ta i razvo­ja u odno­su na one u dosa­daš­njim razvoj­nim raz­dob­lji­ma. Dio pri­ho­da ostva­ren šire­njem pos­lo­va­nja, šire­njem baze kli­je­na­ta i novim zapoš­lja­va­nji­ma, pri­tom će biti isko­ri­šten za finan­ci­ra­nje pro­gra­ma Centra.

Kreativni Centar će dopri­ni­je­ti i turis­tič­kom seg­men­tu zajed­ni­ce nude­ći niz atrak­tiv­nih sadr­ža­ja poput pop-up shop/galerija hrvat­skog dizaj­na u koje­mu će se moći raz­gle­da­ti pro­izvo­di ori­gi­nal­nog hrvat­skog dizaj­na te kuša­ti kuri­ra­ni pro­izvo­di iz Istre i Vižinade, a koji pred­stav­lja­ju lokal­ne pro­izvo­đa­če. U per­s­pek­ti­vi su pla­ni­ra­ne i raz­ne kre­ativ­ne ili eno-gour­met radi­oni­ce za manje gru­pe turis­tič­kih posjetitelja.

Na kra­ju se posje­ti­te­lji­ma obra­ti­la i pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za turiz­ma Istarske Županije Nada Prodan Mraković: – Veliko mi je zado­volj­stvo čes­ti­ta­ti Općini Vižinada i Studiu Sonda na ova­ko izvr­s­nom pro­jek­tu, izvr­s­noj ini­ci­ja­ti­vi. U turiz­mu tre­ba pra­ti­ti tren­do­ve, turi­zam voli tren­do­ve, a upra­vo je ova vaša ini­ci­ja­ti­va u pot­pu­nos­ti u skla­du s tren­do­vi­ma. Ovim pro­jek­tom se poka­zu­je kako mala sre­di­na ne mora biti ogra­ni­ča­va­ju­ća te kako oni koji dje­lu­ju u maloj sre­di­ni istu mogu znat­no ople­me­ni­ti te jako puno dopri­ni­je­ti ovom podru­čju, ne samo Vižinadi već i cije­loj Istri.

Sudionicima kon­fe­ren­ci­je se obra­ti­la i pred­sjed­ni­ca HGK Županijske komo­re Pula Jasna Jaklin Majetić čes­ti­ta­ju­ći Studiu Sonda na ini­ci­ja­ti­vi i ino­va­tiv­nos­ti, istak­nuv­ši kako je pro­jekt kojim se bave poče­tak razvo­ja podu­zet­niš­tva budućnosti.

 

 

Tekst Mateja FILIPOVIĆ-SANDALJ
Fotografije Mateja FILIPOVIĆ-SANDALJ i Studio Sonda