Izložba fotografija Ante Verzottija „À propos Split“ u Umagu

15.09.2017.

Izložba foto­gra­fi­ja Ante Verzottija nazi­va „À pro­pos Split“ bit će otvo­re­na u petak, 15. ruj­na, u 20 sati, u Muzeju gra­da Umaga.

Ante Verzotti svo­jim foto­apa­ra­tom hva­ta poz­na­te dije­lo­ve gra­da i lju­de u sva­kod­nev­nim rad­nja­ma, ali nje­gov pris­tup moti­vu nije doku­men­ta­ris­tič­ki, on raz­li­či­tim foto­graf­skim pos­tup­ci­ma pri­je, za vri­je­me i nakon sni­ma­nja stva­ra foto­graf­ske sli­ke koje otkri­va­ju kom­plek­s­nu autor­sku inter­pre­ta­ci­ju grada.

verzotti

Izloženi rado­vi uka­zu­ju na više raz­li­či­tih foto­graf­skih pris­tu­pa. Uz stre­et foto­gra­fi­je viso­ke likov­ne i izra­žaj­ne kak­vo­će, pred­stav­lje­ne su i intri­gant­ne foto­mon­ta­že, slo­že­ne vizu­al­no-zna­čenj­ske struk­tu­re koje su nas­ta­le nakon sni­ma­nja raz­li­či­tim pos­tup­ci­ma obra­de digi­tal­ne sli­ke. Posebno zanim­lji­va gru­pa rado­va su foto­gra­fi­je koje je autor sni­mio koris­te­ći tilt and shift objek­tiv. Tako je, uz pomoć foto­graf­ske opti­ke, unio dina­mi­ku i dra­mu unu­tar foto­gra­fi­je-kadra, uvo­de­ći pro­ma­tra­ča u svje­to­ve boga­te asocijativnosti.

Ante Verzotti rođen je 1942. godi­ne u Splitu. Diplomirao je 1973. godi­ne film­sko i tele­vi­zij­sko sni­ma­nje na Akademiji lije­pih umjet­nos­ti FAMU u Pragu. Fotografijom se bavi od 1958. godi­ne. Do danas je pri­re­dio 25 samos­tal­nih i sudje­lo­vao na 90-ak skup­nih izlož­bi u zem­lji i ino­zem­s­tvu, na koji­ma je dobio i zapa­že­ne nagra­de. Od 1979. do 1996. godi­ne sus­tav­no je foto­graf­ski doku­men­ti­rao sve pro­gra­me i pred­sta­ve HNK u Splitu i Splitskoga lje­ta. Od 1992. godi­ne stal­no je zapos­len u Slobodnoj Dalmaciji kao ured­nik foto­gra­fi­je i foto­re­por­ter. Paralelno s foto­gra­fi­jom bavio se i sni­ma­njem fil­mo­va. Od osnut­ka Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu (UMAS) 1997. godi­ne sve do miro­vi­ne radio je kao izvan­red­ni pro­fe­sor na kole­gi­ju foto­gra­fi­je i film­skog sni­ma­nja. Hrvatski foto­sa­vez mu je 2009. dodi­je­lio naj­vi­še počas­no autor­sko zva­nje prvog reda, Majstora foto­gra­fi­je (MF-HFS), prvo tak­vo u Hrvatskoj.

Organizatori izlož­be koja će biti pos­tav­lje­na od 15. ruj­na do 15. lis­to­pa­da su Muzej gra­da Umaga i Muzej gra­da Splita, a kus­to­si­ca izlož­be je Nela Žižić iz Muzeja gra­da Split.

Izvor